De Voorwaarden van Laa illaha illa Allah

latifa-arif 31 mei 2011

 1. De Voorwaarden van Laa illaha illa Allah

  De eerste voorwaarde is Kennis oftwele ‘ilm.
  Iedereen moet de basis kennis hebben over wat de Shahaada precies
  inhoud. Men moet weten wat de Shahaada bevestigd en wat het ontkent.

  Allah zegt in de Koraan Surah Muhammed vers 19:
  “Dus weet dat er geen God is dan Allah, en vraag vergeving voor jullie zondenâ€

  En de profeet vrede zij met hem zei:
  “Iedereen die dood gaat wetende dat er niemand waard is om te aanbidden
  behalve Allah zal het paradijs betreden.â€(Muslim)
   
 2. De Shahaada is dus een getuigenis. Als iemand dus over iets getuigt dan
  moet hij wel weten wat het is waarover hij getuigt, dit lijkt logisch maar is
  toch niet zo, er zijn vele mensen die zichzelf moslims noemen en
  bijvoorbeeld tovenaars bezoeken en aan hen vragen voor genezing, denk
  je dat deze Shahaada nut voor deze mensen heeft?
  Ook zijn er vele moslims in deze tijd die zich afvragen waarom we
  secularisme niet gewoon moeten accepteren, dit zijn mensen die 5 keer per
  dag bidden, vasten en de Shahaada uitspreken, maar ze accepteren een
  wetgever anders dan Allah, denk je dat zij wat aan hun Shahaada hebben?
  En dus is het belangrijk dat we dus kennis hebben over ons geloof om de
  correcte Shahaada te hebben die Insha Allah geaccepteerd zal worden.
  De tweede voorwaarde is overtuiging oftwel al-yaqeen.
  Dit is het tegenovergestelde van twijfel en onzekerheid, in de Islam is bijna
  elke twijfel of onzekerheid gelijk aan ongeloof. We moeten absoluut zeker
  in ons hart zijn van de Shahaada en ons hart moet standvastig zijn in de
  Shahaada.

  De Profeet vrede zij met hem zei:
  “Niemand ontmoet Allah met de getuigenis dat er niemand waardig is om
  aanbeden te worden dan Allah en dat ik zijn Boodschapper ben, en hij
  heeft geen twijfel in zijn getuigenis, behalve dat hij het paradijs zal
  betredenâ€(Muslim)

  Een voorbeeld van dit is, er zijn mensen die zich moslim noemen, die de
  Shahaada hebben gezegd en die dan toch nog twijfelen over bepaalde
  eigenschappen van Allah die bevestigd zijn in de Koran en de Sunnan en
  de Selef, zullen zij nog wat hebben aan deze Shahaada?
  Ook zijn er in deze tijd mensen die veel valse info over de islam
  verspreiden, op internet in boeken enz. Hierdoor kunnen mensen gaan
  twijfelen in hun Shahaada, en het enige medicijn daarvoor is kennis,
  mensen dienen genoeg kennis te hebben om het echte van het valse te
  onderscheiden.

  Allah zegt in surah Fatir vers 28:
  “Het zijn alleen zij die kennis hebben onder Zijn dienaren die Allah vrezenâ€

  De derde voorwaarde is acceptatie oftwel al-qabool.
  Als een persoon de kennis heeft en de overtuiging, dan dient dit gevolgd te
  worden door acceptatie, iedereen die weigert de Shahaada te accepteren of
  hij er nou in gelooft of niet is een ongelovige, de redenen voor het niet
  accepteren is vaak vanwege trots, hoogmoed, jaloezie en andere redenen.
  De acceptatie van de Shahaada houdt ook in dat men dus alles accepteert
  van het geloof dus alles wat in de Koraan staat en alles wat in de Sunnah
  staat, zonder enig recht om hier uit te kiezen van wat hij wel wil geloven
  en praktiseren en wat niet.

  Allah zegt in de Koraan surah al-Baqarah vers 85:
  “Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte?
  Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op
  de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is
  niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet.â€

  En helaas gebeurd dit vaak onder de mensen, er zijn zij die bijvoorbeeld
  een vers van de Koraan expres anders interpreteren omdat zij de waarheid
  niet leuk vinden en zij wenden zich af van de uitleg van de Sahaba van
  deze vers, er zijn zij die een hadith lezen die ze niet leuk vinden en dus
  deze zwak verklaren terwijl zij geen hadith geleerden zijn enz.
  De vierde voorwaarde van de Shahaada is onderwerping oftwel alinqiyad.
  Hier gaat het over het fysieke deel van de Shahaada, namelijkde daden van
  aanbidding, dit is eigenlijk de betekenis van Islam, want islam betekent
  zich onderwerpen aan de wil en bevelen van Allah de Verhevene.
  Maar helaas zijn er vele die zeggen dat er geen verband is tussen en geloof
  en daden van aanbidding, je kan een moslim horen roepen dat is de beste
  moslim die ik ooit ontmoet heb, terwijl die persoon nauwelijks daden van
  aanbidding doet.
  Onze Shahaada moet in onze harten, tongen en daden zitten, want dit is
  ook de definitie van imaan(geloof). In ons hart moeten we liefde, vrees en
  hoop voor Allah hebben, met onze tongen moeten we de Shahaada
  uitspreken en met onze acties moeten we uitvoeren wat de Shahaada van
  ons vraagt, iedereen die de Shahaada dus zegt maar geen daden van
  aanbidding doet zijn Shahaada is niet correct.
  Dit betekent niet dat de gelovige geen zondes begaat, nee hij begaat ook
  zondes, maar hij weet daarna dat hij fout is geweest, pleegt berouw en
  onderwerpt zich aan Allah.
  De vijfde voorwaarde is oprechtheid oftwel sidq.
  Oprechtheid staat tegenovergesteld aan hypocrisie en oneerlijkheid. Want
  niet iedereen die de Shahaada zegt is een moslim, de hypocrieten zeggen
  het elke dag, maar toch heeft Allah hen de ergste en diepste hel beloofd.
  Oprechtheid van de Shahaada betekent dat als we het zeggen we dit
  oprecht menen, we liegen niet over deze getuigenis.

  De Profeet vrede zij met hem heeft gezegd:
  “Niemand getuigt dat er niemand waardig is om aanbeden te worden dan
  Allah oprecht uit zijn hart, behalve dat Hij het Hellevuur verboden voor
  hem maakt.â€(Bukhari en Muslim)

  Velen van ons kennen de mensen die de Shahaada uitspreken, maar dit
  alleen doen voor vrees voor zichzelf of om winst uit te halen, dit zijn de
  hypocrieten.

  Allah zegt in surah al-Baqarah vers 8 t/ 10:
  “En er zijn mensen, die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, hoewel zij
  geen gelovigen zijn."

  Zij trachten Allah en de gelovigen te bedriegen, zij misleiden echter niemand dan zichzelf
  en zij beseffen het niet. ´
  Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke
  straf, omdat zij plachten te liegen.`
  De zesde voorwaarde is zuiverheid oftwel ikhlas.
  Dit betekent dat als we de Shahaada zeggen, we dit alleen voor Allah doen
  met een zuivere intentie dus. We moeten er geen andere reden voor hebben
  dan om het voor Allah te doen, dus het is het tegenovergestelde van
  Shirk(deelgenoten toekennen aan Allah).
  Hier moeten we goed overnadenken, we zijn dus alleen moslim geworden
  omwille van Allah en niet voor onze ouders, vrienden of gemeenschap.
  Een teken van Ikhlas is dat we dus alles doen wat Allah heeft gezegd, wat
  anderen er ook van denken, helaas vraag je je vaak af of vele mensen deze
  voorwaarden wel hebben vervuld. Sommige mensen praktiseren de Islam
  om de manier die bijvoorbeeld hun ouders tevreden stellen, bijvoorbeeld
  een persoon weet dat het haram is om een niet mahram-vrouw een hand te
  geven en doet dit dus niet, maar als hij naar het huis gaat van zijn ouders of
  famillie dan doet hij het wel omdat zijn ouders anders boos worden, of
  iemand weet dat hij moet bidden, maar doet dit niet omdat zijn baas boos
  wordt enz.
  Deze mensen moeten zich echt afvragen of ze moslim zijn voor Allah of
  voor hun ouders, baas en anderen, want op deze manier is er een breuk in
  de Shahaada.
  De zevende voorwaarde is houden van oftwel al-mahabah.
  De gelovige moet van de Shahaada houden, hij houdt van de voorwaarden
  ervan en de benodigheden ervan, hij houdt ook van de mensen die ook aan
  deze Shahaada deelnemen en praktiseren. Deze voorwaarde is zeer
  belangrijk, want als een persoon deze Shahaada doet, maar niet van deze
  Shahaada houdt, en ook niet wat het betekent, dan is zijn geloof niet
  compleet. En als hij van iets meer houdt dan deze Shahaada of van iets
  meer houdt dan Allah, dan ontkent hij zijn Shahaada.
  Helaas ontbreekt dit bij vele mensen, zij houden soms meer van wereldse
  dingen of personen dan van Allah, en zij houden niet van de daden van
  aanbidding die zij moeten doen, terwijl wij moeten houden van datgene
  wat de tevredenheid van Allah oproept. Ook zien we sommige mensen die
  meer houden van de ongelovigen dan hun eigen moslimbroeders, hun
  Wilaaya(loyaliteit) wal Bara’aa(vijandigheid) is niet omwille van ALLAH,
  maar omwille van de ongelovigen en de wereld.
  De achtste voorwaarde is alle andere objecten van aanbidding
  ontkennen oftwel al-haneef.
  Dit lijkt logisch, toch vind je mensen die de Shahaada zeggen en dan
  vervolgens graven aanbidden of de doden, ze doen daar daden van
  aanbidding maar niet voor Allah.
  Denk je dat zij wat aan hun Shahaada hebben op de Dag des Oordeels?
  De negende voorwaarde is dat de moslim standvastig blijft in de
  Shahaada tot hij sterft oftwel Al-ithbaat li Shahaada.
  Dit is nodig als je wil dat je wat aan de Shahaada hebt, je hebt er niks aan
  om in het begin van je leven de juiste Shahaada te hebben en aan het eind
  van je leven niet, je kan niet uitrusten omdat je goede daden in het verleden
  hebt gedaan.

  De Profeet vrede zij met hem zei:
  “Een man doet zijn hele leven de daden van de mensen van het paradijs
  totdat hij een armlengte verwijdert is van het paradijs en dan eindigt hij
  zijn leven met de daden van de mensen van de hel en betreed de hel.â€
  “En een man doet zijn hele leven daden van de mensen van de hel, totdat
  hij een armlengte verwijdert is van de hel en dan eindigt hij zijn leven met
  daden van de mensen van het paradijs en betreed het paradijs.†(Bukhari en
  Muslim)

  En Allah zegt in surah Ali-Imraan vers 102:
  “O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijtâ€.

  Dit zijn dus de voorwaarden van de Shahaada, zit zijn de voorwaarden
  voor degene die wenst dat zijn Tawheed sterk wordt, en wanneer dit punt
  bereikt is zal de bescherming en genezing van ALLAH komen en ALLAH
  zal deze dienaar omringen met Barmhartigheid en Leiding.
  - Men dient zich te houden aan ALLE verplichtingen, zoals het gebed en
  de overige 4 zuilen maar ook zaken die betrekking hebben tot het uiterlijk
  zoals, de hijaab(voor de vrouw), de baard(voor de man) enz, in de islam is
  er geen verplichting die wij klein noemen, alles is belangrijk en iets wat
  wij klein kunnen vinden is wellicht groot bij ALLAH.
  Verder dient de man het gebed in de moskee te verrichten indien hij niet
  werkt of op school zit, is dat wel het geval dan dient de man gewoon op
  zijn werk of op school te bidden, gewoon op tijd, vaak weten de moslims
  niet dat hun werkgever/school verplicht is om hen de gelegenheid te geven
  om te bidden, en ook de zusters die naar school gaan of werken dienen op
  tijd te bidden.
  Het vrijdaggebed voor de man is verplicht, of hij nou werkt of op school
  zit, en de zonde is immens voor iemand die het mist en deze persoon maakt
  kans dat ALLAH zijn hart zal verzegelen en hem zal opschrijven in het
  boek van de Munafiqoon(hypocrieten), wees niet verbaasd als ALLAH
  jullie gebeden niet verhoord als men zich niet aan het gebed houdt, het is
  namelijk logisch dat als het contact(gebed) verbroken wordt er geen gehoor
  komt van de andere kant!
  - Men dient zich weg te houden van ALLE verboden, zoals muziek, liegen,
  roddelen, stelen, alcohol drinken, roken, zinaa(overspel), mixen van
  mannen en vrouwen, tv kijken(99% wat op tv is, is gewoon haram!) enz,
  enz, ook hier geldt elke zonde is verschrikkelijk en zoals de selef plachten
  te zeggen,
  “Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar kijk naar wie tegen je hebt
  gezondigt!â€(Je zondigt namelijk tegenover ALLAH)
  - Men dient altijd wudu te hebben, of als men daartoe niet in staat is
  tenminste zovaak als hij kan wudu te doen als deze vebroken wordt en
  tenminste wel altijd met wudu gaan slapen
  - Men dient elke dag na fajr de smeekbeden van de ochtend te zeggen en na
  ‘Asr de smeekbeden van de avond, deze zijn te vinden in het boekje Al-
  Hisn Al-Muslim(Citadel van de Muslim), het boekje kost €3,50 dus de
  prijs zal alvast geen belemmering zijn.
  Dit is ontzettend belangrijk doormiddel van deze smeekbeden zal ALLAH
  je imuun maken tegen Sihr, Bezetenheid en het Boze Oog, de mensen met
  kinderen dienen ook hun kleintjes te beschermen met de smeekbeden die
  de Profeet(vrede zij met hem) gebruikte voor zijn kleinkinderen Hassan en
  Hussein(moge ALLAH tevreden met hen zijn), deze zijn ook in dit boekje
  te vinden.
  - Men dient zich zoveel mogelijk per dag bezig te houden met het
  gedenken van ALLAH, de Shaytaan zal nooit iemand benaderen die aan
  ALLAH denkt.
  - Men dient dagelijks uit het boek van ALLAH te lezen en indien men niet
  kan lezen dan dient men ernaar te luisteren en gaat men leren lezen.
  - Men moet zorgen dat zijn huis, kleding en eten halal zijn.
  - Men reciteert dagelijk voor het slapen Ayat Al-Kursi en de laatste 2
  verzen van Surah Al-Baqarah(Amana Rasul)
  - Men reciteert dagelijks voor het slapen Surah Al-Ikhlaas, Surah Al-Falaq
  en Surah Al-Nas in zijn handpalmen en baalst erin en wrijft dan over zijn
  gehele lichaam.
  - Het zich houden aan de smeekbeden die men dagelijks nodig heeft, zoals
  voor de douche/toilet, het naar buiten gaan, het betreden van het huis, het
  betreden van een vervoermiddel, smeekbeden voor het slapen gaan
  enz.(Ook deze staan in de citadel van de moslim)
  - Men reinigt zijn huis van alles wat haram is, zoals muziek, films, foto’s
  van levende wezens, sigaretten enz enz.
  - Men reciteert tenminste 1 keer in de 3 dagen Surah Al-Baqarah in het
  huis.
  - Men houdt zich verre weg van Shirk, Kufr, Tovenaars, Waarzeggers enz.
  - Men houdt zich bezig met zijn geloof en gaat kennis opdoen.
  - Men gaat zich gedragen, kleden, praten, slapen, eten en weet ik veel wat
  als een moslim, en men immiteert de Kufaar niet! Men blijft uit de buurt
  van twijfels, vernieuwingen(bid’ah) in het geloof enz.
  Ik heb de belangrijkste punten opgenoemd en indien men zich hieraan
  houdt zal ALLAH bescherming en genezing geven.
  Voordat we over gaan naar de behandelingen wil ik het hebben over iets
  wat mij zeer dwars zit en wat 1 van de grootste oorzaken is dat men
  geraakt wordt met een djinn gerelateerde beproeving, en ook 1 van de
  oorzaken is dat er zoveel scheidingen zijn, ik heb het over bruiloften die
  niet omwille van ALLAH worden gedaan, maar omwille van de Shaytaan!
   

Deel Deze Pagina