Dou3a voor een reiziger of achterblijvers..

Tetouzient_Alhoceima 14 mrt 2011

 1. Bismillahirrahmanirrahiem

  95. Smeekbede voor het berijden van een rijdier of een voertuig:

  Bismillahi walhamdoelilah. Soebhanalladhie saggara lana hadha wa ma koenna lahoe moeqrinien.
  Wa inna ila Rabbina lamoen qaliboen. Alhamdoelillah, alhamdoelillah, alhamdoelillah. Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar. Soebhanakallahoema innie zhalamtoe nafsie faghfir lie, fa innahoe la jaghfiroedh dhoenoeba illa Ant.

  In de naam van Allah, Die alle lof toekomt. Perfect en geprezen is Hij, Die ons hiermee heeft voorzien. Met onze eigen inspanningen zouden we dit (vervoermiddel) nooit voor mekaar krijgen. En waarlijk, tot onze Heer zullen wij terugkeren. Alle lof komt Allah toe, alle lof komt Allah toe, alle lof komt Allah toe. Allah is de allergrootste, Allah is de allergrootste, Allah is de allergrootste. Perfect en geprezen bent U, o Allah. Ik heb mijn eigen ziel onrecht aangedaan, vergeef mij dus. Want waarlijk niemand behalve U kan zondes kwijtschelden.


  96. Smeekbede voor een reiziger:

  Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar. Soebhanalladhie saggara lana hadha wa ma koenna lahoe moeqrinien. Wa inna ila Rabbina lamoen qaliboen. Allahoemma inna nas-aloeka fie safarina hadhal birra wat taqwa, wa minal amali ma tardha. Allahoemma hawwin alaina safarana hadha wathwi anna boe dah , allahoemma Antas sahiboe fis safar, wal galiefatoe fil ahl. Allahoemma innie a’oedhoe bika min wa’tsa-is safar, wa kabatil manzhar, wa soe-il moenqalabi fil mali wal ahl.

  Allah is de allergrootste, Allah is de Allergrootste, Allah is de allergrootste. Perfect en geprezen is Hij, Die ons hiermee heeft voorzien. Met onze eigen inspanningen zouden we dit (vervoermiddel) nooit voormekaar krijgen. En waarlijk, tot onze Heer zullen wij terugkeren. O Allah, wij vragen U om goedheid en vroomheid tijdens deze reis en om daden die U behagen. O Allah, U bent onze Metgezel tijdens deze reis en Degene waaraan wij onze gezinnen hebben toevertrouwd. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de narigheden en de slechte vooruitzichten van deze reis. Spaar mijn gezin en bezittingen voor onheil bij terugkeer

  (bij de terugreis herhaal je dezelfde smeekbede en voeg je er het volgende aan toe)

  Ajiboena, ta-iboena, abidoena, lirabbina hamidoen.

  Wij keren terug als berouwvollen, onze Heer aanbiddend en prijzend.


  97. Smeekbede bij aankomst in een dorp (of een stad):

  Allahoemma Rabbas samawatis sab’i wa ma azhlalna, wa Rabbal aradhienas sab’i wa ma aqlalna, wa Rabbasj sjajatieni wa ma adhlalna, wa Rabbar rijahi wa ma dharajna. As-aloeka gaira hadhihil qarjati wa gaira ahliha, wa gaira ma fieha, wa a’oedhoe bika min sjarriha, wa sjarri ahliha, wa sjarri ma fieha.

  O Allah, Heer van de zeven hemelen en alles wat zij overschaduwen. Heer van de zeven werelden en alles wat zij bevatten. Heer van de duivels en van allen die door hen worden misleid. Heer van de winden en van al wat zij verspreiden. Ik vraag U om goedheid van dit dorp, om de goedheid van zijn inwoners en om de goedheid die zij bezitten. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de slechtheid van dit dorp, tegen de slechtheid van zijn inwoners en tegen de slechtheid die zij bezitten.

  99. Smeekbede als je vervoermiddel het laat afweten:

  Bismillah.

  In de naam van Allah.

  100. Smeekbede van de reiziger voor de achterblijver(s):

  Astawdi’oekoemoellah alladhie la tadhie’oe wada-i’oeh.

  Ik vertrouw jullie toe aan Allahs zorg, bij Wie ik het vertrouwen nooit geschonden wordt.


  101. Smeekbede van de achterblijver voor de reiziger:

  Astawdi’oellaha dienaka wa amanatak, wa gawatiema ‘amalik.

  Ik vertrouw jouw geloof, jouw veiligheid en het uiteindelijke resultaat van jouw daden toe aan Allah.

  Zawwadakallahoettaqwa, wa ghafara dhanbak, wa jassara lakal gaira haitsoema koent.

  Moge Allah je vroomheid schenken, jouw zonden vergeven en het goede voor jou vergemakkelijken, waar je je ook maar bevindt.


  102. Verheerlijking en lofprijzing van Allah tijdens het reizen:

  Djaabir (Radhiyal Lahoe ‘anhoe, Moge Allah tevreden zijn met hem) was een metgezel die zei: “Wanneer wij een berg opklommen zeiden wij ‘Allahoe Akbar – Allah is de Allergrootste’ en als wij hem afdaalden zeiden wij ‘Soebhan Allah – Perfect en geprezen is Allah.’â€


  103. Smeekbede van de reizigers bij dageraad:

  Sami’a sami’oen bihamdillah, wa hoesni balaihi ‘alaina. Rabbana sahibna , wa afdil ‘alaina ‘aidhan billahi minan nar.

  Al wie luistert, heeft gehoord dat wij Allah prijzen voor de geode dingen waarmee Hij ons heeft voorzien. Onze Heer, wees onze (behoedende) reisgenoot en schenk ons Uw gunsten. Wij verzoeken Allah om de bescherming tegen het hellevuur.


  104. Smeekbede als je onderweg halt houdt om te pauzeren:

  A’oedhoe bikalimatil lahit tammati min sjarri ma galaq.

  Ik neem mijn toevlucht tot het perfecte Woord van Allah, tegen het kwaad wat Hij geschapen heeft.


  105. Smeekbede bij thuiskomst na het reizen:

  Aan de top van iedere heuvel of berg zeg je driemaal ‘Allahoe Akbar – Allah is de Allergrootste,’ voordat je verder gaat met het volgende:

  La ilaha illallahoe wahdahoe la sjarieka lah, lahoe moelkoe wa lahoel hamdoe wa Hoewa ‘ala koellie sjaj-in qadier. Ajiboena ta-iboena ‘abidoena lirabbina hamidoen. Sadaqallahoe wa’dah, wa nasara ‘abdah, wa hazamal ahzaba wahdah.

  Er bestaat geen god buiten Allah, de Enige. En deelgenoten heeft Hij niet. Aan Hem is het rijk en Hem (alléén) komt alle lof toe. Niets of niemand is Hem te machtig. Wij keren terug als berouwvollen, onze Heer aanbiddend en prijzend. Hij komt Zijn belofte (altijd) na. Hij heeft Zijn dienaar geholpen en Hij alleen versloeg de vijandige troepen.


  106. Wat te zeggen bij een (on)prettige gebeurtenis?:

  Wanneer er iets gebeurde waarover de Profeet (saw, vzmh) tevreden was, dan zei hij (saw, vzmh): Alhamdoe lillahil ladhie bini’matihi tatimmoes salihat.

  Alle lof en dank komen (alléén) Allah toe, Die met Zijn gunsten al het goede heeft vervolmaakt.


  En wanneer er iets gebeurde waarover de Profeet (saw, vzmh) niet tevreden was, dan zei Hij (sav, vzmh):
  Alhamdoe lillahi ‘ala koellie hal.
   

Deel Deze Pagina