Rechten: Rechtspluralisme onder Marokkanen in Nederland

Salima 13 sep 2011

 1. Voor mijn rechtstudie hebben we dit artikel bestudeerd. Graag wil ik dit met jullie delen voor de geintresseerden. Ik vind het persoonlijk heel interessant.

  Fouad Abdi en Wibo van Rossum
  MAROKKANEN IN NEDERLAND LEVEN IN EEN RECHTSPLURALISTISCHE SITUATIE. ZIJ HEBBEN TE MAKEN MET
  HET NEDERLANDSE, HET MAROKKAANSE EN HET ISLAMITISCHE RECHT. HOE GAAN ZIJ DAARMEE OM? WELK
  RECHT LATEN ZIJ IN WELKE SITUATIE PREVALEREN? DOOR MIDDEL VAN EEN AANTAL INTERVIEWS WORDT EEN
  AANZET TOT ONDERZOEK NAAR DEZE KWESTIE GEGEVEN.

  De Marokkaanse overheid lijkt graag greep te houden op de Marokkanen buiten Marokko, die hun nationaliteit schijnbaar niet kunnen verliezen.2 Marokko noemt doorgaans
  het bestrijden van islamitisch terrorisme en het in kaart brengen van potentiële radicaliserende groepen als belangrijkste reden voor zijn bemoeienis. Onderzoekers geven als redenen voor de activiteiten van Marokko ook dat de Marokkaanse overheid de politiek actieve personen in de gaten wil houden die het bestaande Marokkaanse systeem zouden kunnen ondermijnen en dat Marokko de inkomsten door
  migranten veilig wil stellen.3 Een van de gevolgen van de activiteiten van de Marokkaanse overheid is dat het Marokkaanse familierecht voor Marokkanen in Nederland niet alleen juridisch geldt, maar ook feitelijk een behoorlijk invloed heeft. Tegelijkertijd is in interviews met Marokkanen vast te stellen dat Nederlandse ‘familierechtelijke’ waarden en normen in hun leefwereld doordringen. Beide invloeden
  worden echter gemedieerd door een derde waardesysteem, namelijk dat van de islam.


  De globaliserende islam
  De moderne ethische oriëntatie op de islam is volgens ons een belangrijke bindende factor voor moslims, met een grotere morele en politieke invloed op de Marokkanen in Nederland dan de Marokkaanse en Nederlandse overheid en wetgeving. Maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland
  en elders in de wereld zorgen ervoor dat Marokkanen zichzelf in plaats van als Marokkaan, tegenwoordig primair zien als moslim.4 Een Marokkaanse Nederlander kan zich daarom net zo makkelijk verbonden voelen met Marokko als met ‘broeders in Irak’ of met de Palestijnse zaak. De islam globaliseert en de gemeenschap van moslims is een wereldwijde, gedeterritorialiseerde umma aan het worden.5 Marokkanen in Nederland sluiten daar met hun gedrag bij aan. De ‘ethisch globaliserende islam’ wordt steeds meer de toetssteen waaraan de bemoeienis van Marokko, maar ook de Nederlandse waarden worden afgemeten. Daarbij wordt niet zoals vroeger de imam van de moskee in de buurt gevolgd, die ingebed is in een context waarin islamitische en lokale culturele waarden en normen zijn vermengd. De islam komt de huiskamers binnen via de satelliet-tv, teksten en gebeden in mp3 op he internet en de imams die op internetfora hun wetenschappelijke kennis ten toon spreiden en vragen
  beantwoorden.6 De islam wordt ook een godsdienst waarin individuen op basis van hun persoonlijke overtuiging deelnemen.

  Vooral de religieuze beleving van de islam en de ethische richtsnoeren voor het dagelijks leven zijn belangrijk, kortom een islam die wordt geabstraheerd van lokale omstandigheden. Deze ontwikkelingen worden bevestigd in een verkennend kwalitatief rechtssociologisch onderzoek onder een beperkte groep Nederlandse Marokkanen. Nader kwantitatief onderzoek zou moeten uitmaken of wat wij op
  basis van enkele diepte-interviews zeggen, breder geldt. Het verkennende onderzoek besloeg diepte-interviews die zijn afgenomen bij elf Marokkanen, zowel mannen als vrouwen, uit verschillende generaties. Respondenten zijn in een lokale moskee en in een theehuis gevraagd om mee te werken aan het onderzoek en om in hun kennissenkring hetzelfde aan anderen te vragen. De respondenten werden
  geselecteerd met het oog op een zo groot mogelijk diversiteit, dat wil zeggen op generatie, geslacht en (door de interviewer ingeschatte) houding ten opzichte van Nederland, Marokko en de islam. Onder de geïnterviewden zijn zowel Berbers als Arabische Marokkanen. Enkele geïnterviewden waren aanvankelijk wantrouwig ten opzichte van de doelstelling van het onderzoek en de rol van de (Marokkaanse)
  interviewer. Men moest eerst het vertrouwen krijgen dat de gegevens anoniem verwerkt zouden worden en niet zouden worden doorgeven aan de Marokkaanse of Nederlandse geheime dienst.8 De centrale vraag van het onderzoek was hoe de Nederlandse Marokkanen met dubbele binding
  omgaan met de spanning tussen verschillende waarden- en rechtssystemen en welke factoren daarop van invloed zijn.

  Het onderzoek beperkte zich tot de verhouding tussen mannen
  en vrouwen inzake huwelijk, echtscheiding, de opvoeding
  van kinderen, de familiestructuur en het ouderlijk
  gezag over kinderen na echtscheiding. Resultaten van het empirische onderzoek
  Van de geïnterviewden oriënteren de mannen zich ideologisch
  vooral op het Marokkaanse (familie)recht, de vrouwen
  op de ‘Nederlandse’ waarde van de gelijkheid van man en
  vrouw, en beide bovenal op wat men ziet als islamitisch
  recht. Het is vooral dit spoor dat wij hieronder in de interviewfragmenten
  zullen volgen. De kenmerkende tendens in
  de interviews betrof het relateren van eigen gedrag van de
  respondenten aan ‘de islam’. De invloed van de Marokkaanse
  koning en overheid is via het Marokkaanse familierecht (via
  de consulaten en ambassade, de media, persoonlijke verhalen)
  weliswaar aanwezig, maar deze wordt kritisch becommentarieerd
  of (voor zover dat mogelijk is) ontweken. Net zo
  goed probeert men een eigen lijn te volgen ten opzichte van
  wat men ziet als de Nederlandse waarden. Hieronder wordt
  eerst een algemene karakteristiek gegeven van de geïnterviewden
  op basis van hun generatie. Vervolgens gaan wij
  met enkele interviewfragmenten in op hun ideologische orientatie
  op de islam versus de kritische houding ten opzichte
  van Marokkaans en Nederlands familierecht en de onderliggende
  waarden.10 Algemene karakteristiek van de geïnterviewden: drie
  generaties
  Bij de geïnterviewden uit de eerste generatie (twee mannen
  en een vrouw, allen in de zestig) overheerst een gevoel
  van heimwee naar Marokko doordat het leven in Nederland
  als mislukt wordt gezien. Men heeft spijt dat men
  naar Nederland gekomen is of dat men na een bepaalde
  tijd niet naar Marokko is teruggekeerd. De kinderen zijn
  ‘vernederlandst’ in de zin dat ze hun eigen plan trekken en
  traditionele familiebanden niet meer waarderen: ‘Iedereen
  is bezig voor zichzelf.’ De kinderen, menen de geïnterviewden,
  ‘noemen zich nog wel moslim’ maar ‘de echte islam
  beleven is in Nederland niet mogelijk’. De vrouw zei bijvoorbeeld
  retorisch: ‘Wat moeten we tegen Allah zeggen?
  Dat we naar Nederland zijn gegaan voor het geld en dat het
  ons niet is gelukt om onze kinderen een goede opvoeding
  te geven?!’ Tegelijk zijn deze ouderen realistisch ten aanzien
  van een leven in Marokko. Ook daar zijn er velen die
  niet leven volgens de islam, zeggen zij, en is het vaak moeilijk
  om kinderen de juiste opvoeding te geven

  Bij de geïnterviewden die tot de tweede generatie gerekend
  kunnen worden (twee mannen en twee vrouwen, allen
  rond de veertig), lijkt zich een verschil tussen mannen en
  vrouwen af te tekenen. De vrouwen oriënteren zich op de
  ontwikkeling van wat een ‘Nederlandse islam’ genoemd
  kan worden en tegelijk ‘een pure islam’. De waarde van de
  gelijkheid tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld zien
  deze vrouwen als inherent aan de islam. ‘Het echte islamitische
  recht staat al voor gelijkheid, dus is er geen enkel
  probleem om de islam met de Nederlandse waarden en
  normen te combineren.’ Daarentegen is het recht in vele
  islamitische landen, waaronder Marokko, ver van de islam
  afgedwaald. Ook de twee mannen zijn de mening toegedaan
  dat de echte, pure islam in Marokko geen kans krijgt
  om zich te wortelen. Beide mannen zien echter een scherpe
  scheiding tussen westerse en islamitische waarden en
  normen en wijzen een vermenging af. Zij zijn negatiever
  dan de vrouwen ten aanzien van Nederlandse waarden
  zoals gelijkheid. Een van hen maakt zich bijvoorbeeld
  zorgen over zijn dochters, die hij wil beschermen tegen
  Nederlandse invloeden. Hij leest de koran met hen en
  stuurt hen ieder weekend naar de moskee, maar hij vreest
  ‘dat het niet genoeg is’. De andere man ‘heeft respect voor
  het Nederlandse recht, want dat hebben de Nederlanders
  zelf zo afgesproken’. Maar waar mogelijk moeten Marokkanen
  (en andere moslims) het islamitische recht volgen,
  dat niet door mensen is gemaakt ‘maar door een oppermachtige
  god die het beste voor iedereen wil’. Deze man is
  getrouwd en heeft meerdere vriendinnen ‘omdat dat een
  recht is dat ik van Allah heb gekregen’. De vrouwen, zegt
  hij, zijn akkoord gegaan met zijn voorwaarden.
  Ook bij de geïnterviewden van de derde generatie
  (drie vrouwen, één man, tussen vijftien en twintig jaar
  oud) is een verschil in acceptatie van Nederlandse waarden
  tussen de vrouwen en de man te zien. De man oriënteert
  zich op de interpretatie van oorspronkelijke teksten
  en concludeert dat ‘de echte islam’ in geen enkel islamitisch
  land wordt gehanteerd en gepraktiseerd. Voor hem is
  de islam een persoonlijk richtsnoer. Hij vermijdt situaties
  die mogelijk ‘haram’ (onrein, verboden) zijn en respecteert
  het Nederlandse recht omdat de islam dat voorschrijft. De
  vrouwen zien zichzelf als ‘anders dan Nederlanders’ omdat
  ze moslima zijn. Het gevoel ‘anders te zijn’ duidt erop,
  menen wij, dat deze vrouwen zich primair op de waarden
  van de islam en pas daarna op de Nederlandse waarden orienteren.
  Opmerkelijk genoeg hoeft dit gevoel ‘anders te zijn’
  niet tot daadwerkelijke verschillen in gedrag te leiden. De
  vrouwen hechten bijvoorbeeld grote waarde aan de gelijkwaardigheid
  van man en vrouw, maar zien tegelijk – net als
  de vrouwen van de tweede generatie – geen confl ict met
  de islam zoals deze eigenlijk is of hoort te zijn. Vooral deze
  derde generatie gaat bewust om met het ‘leven in twee culturen’.
  Een van de vrouwen vertelt dat ze de Marokkaanse
  culturele regels doorgaans negeert, zij het dat zij soms haar
  moeder wil bezoeken zodat zij uit respect voor haar ‘voor de
  buren toch doet alsof ze een nette Marokkaanse is’ (dat wil
  in dit geval zeggen ‘niet roken en nette kleding dragen’).
  Marokkaans, Nederlands en islamitisch recht
  De Marokkaanse koning is ‘vorst der gelovigen’ en is de
  bewaker van de islam. Mohammed VI, die sinds 1999
  koning van Marokko is, moet net als zijn vader Hassan II
   
 2. mootje

  mootje

  552
  10
  0
  ik zit al vanaf 8 uur op werk heb geen zin omdit te lezen geef een samenvating:p
   
 3. een delicate koers varen ten aanzien van ‘modern islamitisch’
  familierecht. Hassan II vernieuwde het familierecht
  in 1993 zonder dat de volksvertegenwoordiging daarin een
  stem had. Wel waren commissies gevormd, zowel van islamitische
  schriftgeleerden als van modernistische hervormers,
  die de koning over de wijzigingen adviseerden. Omdat
  de wijzigingen van 1993 marginaal waren, verstomde de
  kritiek op de wetgeving niet. Modernisten met een voorkeur
  voor een versterking van de positie van de vrouw – volgens
  hen een herinterpretatie van de islam in het licht van
  gewijzigde maatschappelijke omstandigheden – stonden
  tegenover orthodoxe groeperingen en islamisten die de
  oorspronkelijke islam wilden versterken en die de invloed
  van ‘het buitenland’ wilden stoppen.11 Ondanks vele discussies,
  demonstraties en commissievergaderingen die voorafgingen
  aan de wetswijziging draagt de Mudawwannah
  van 2004 vooral het stempel van Mohammed VI. Buskens
  hierover:
  ’Opnieuw diende het islamitisch familierecht als een
  krachtig symbool: koning Mohammed VI toonde in het binnenland
  aan zijn onderdanen dat hij uiteindelijk de macht
  in handen had en welke koers hij wilde volgen. Tegelijkertijd
  was de nieuwe familiewet ook een teken voor de buitenwereld:
  Mohammed VI presenteerde Marokko als gidsland voor
  de islamitische wereld, als land dat een moderne, gematigde
  islam wilde verbreiden. Deze boodschap werd vooral duidelijk
  ontvangen door de traditionele Westerse bondgenoten
  van Marokko: Frankrijk en de Verenigde Staten. Hun leiders
  prezen de nieuwe wet als een belangrijke stap voorwaarts, de
  koning als een wijze arbiter, beide als een voorbeeld voor de
  gehele islamitische wereld.’12
  Het is daarom niet verwonderlijk dat de koning zowel
  waardering als negatieve kritiek ten deel valt. Slechts één
  van de elf geïnterviewden maakt expliciet waarderende
  opmerkingen over de rol van de koning bij de totstandkoming
  van het nieuwe Marokkaanse familierecht van 2004.
  De mannen zijn doorgaans kritisch omdat de koning het
  familierecht alleen zou hebben gewijzigd om het land een
  ‘westers’ aanzien te geven. ‘De koning wil alleen Europeaan
  worden’, zegt een man van de tweede generatie. Een man uit
  de eerste generatie meent dat Marokkanen zich ‘misschien
  namaak-westerlingen kunnen gaan noemen, maar wij zullen
  nooit door de Europeanen worden geaccepteerd’. De
  mannen zien de koning bovendien als speelbal van westerse
  mogendheden. De koning zou bijvoorbeeld ‘telkens iets
  nieuws moeten bedenken om in een goed blaadje te blijven
  bij Europa en Amerika’ (man van de tweede generatie).
  De vrouwen wijzen de Marokkaanse overheid en zijn
  cultuur aan als obstakel voor een verbetering van de situatie
  van vrouwen. Zij keuren daarmee impliciet de ‘moderniseringen’
  door de koning goed, al plaatsen alle geïnterviewden
  de veranderingen binnen het raamwerk van de islam.
  De vrouw uit de eerste generatie meent bijvoorbeeld dat
  het goed is dat een man zijn vrouw sinds 2004 niet meer
  ‘zo maar kan verstoten zonder enige reden en zonder haar
  medeweten, want dat kan nooit de bedoeling van de islam
  zijn geweest, dus het is goed dat het is veranderd’. Dat een
  man tijdens het huwelijk en ook na echtscheiding het gezag
  over de kinderen behoudt is volgens deze vrouw ‘bepaalt
  door Allah, dus zo moet het blijven’. Hetzelfde geldt voor het
  erfrecht waarin een juridisch verschil tussen mannelijke
  en vrouwelijke erfgenamen wordt gemaakt. Een vrouw van
  de tweede generatie die na 2004 is gescheiden, meent dat
  de wet weliswaar is veranderd, maar niet het gedrag en de
  houding van mannen in dienst van overheidsinstellingen
  ten opzichte van vrouwen. ‘De rechter in Marokko wist niet
  eens dat ik het Nederlandse echtscheidingsvonnis gewoon
  kon laten registreren. Ook mijn advocaat en de medewerkers
  van het consulaat in Nederland hebben mij verkeerd
  voorgelicht. In Marokko word je behandeld als een stuk vuil,
  sorry dat ik dit moet zeggen, maar sommige ambtenaren
  zien je aan voor **** alleen omdat je wilt scheiden.’ Een
  vrouw van de derde generatie meent dat veel ambtenaren
  in Marokko corrupt zijn en dat daardoor het recht niet op
  de juiste manier kan worden toegepast. Hetzelfde geldt volgens
  meerdere geïnterviewden voor de Marokkaanse consulaten
  en de ambassade in Nederland. ‘Ik vertrouw daarom
  nooit de Marokkaanse instellingen en ik wil niets meer met
  het land te maken hebben.’ Corruptie wordt door de geïnterviewden
  gezien als ‘onislamitisch’ gedrag van de ambtenaren.
  De neutrale houding van Nederlandse instanties en de
  gelijke behandeling die vrouwen ervaren, worden als grote
  voordelen benoemd.
  De islam heeft voor alle geïnterviewden aantrekkelijke
  kanten, al verschillen de interpretaties van wat ‘de
  islam’ is, behoorlijk van elkaar. Gemeenschappelijk echter
  is het geloof dat Allah bestaat, de koran heeft gezonden en
  dat moslims zich daaraan moeten houden omdat Allah
  het goed voorheeft met de wereld en de mensen. Alle
  geïnterviewden beschouwen zichzelf als moslim(a). Voor
  de eerste generatie is het geloof een vaststaand gegeven,
  waarbij regels uit de islam gemengd zijn met gewoontes
  uit de Marokkaanse cultuur (men weet geen verschil te
  maken tussen de regels van de islam en van de gewoonte).
  Men beseft wel dat sommige gewoonten niet rijmen met
  de islam, maar ziet dat als moeilijk te veranderen. Een voorbeeld
  is echtscheiding, dat in de islam een recht is, maar
  dat in de praktijk sociale degradatie van de vrouw betekent.
  Aan de islamitische regels mag volgens deze generatie niets
  worden veranderd. ‘Het huwelijk en de rechten die daarmee
  samenhangen zijn een door God gegeven recht, waar de
  mens niet aan mag tornen. Alleen een heiden tornt aan
  Gods regels.’13
  Voor de geïnterviewden uit de tweede en derde generatie
  is de islam een oriëntatiepunt waaruit waarden en
  normen voor een juist leven worden afgeleid.14 Een islamitische
  opvoeding van kinderen is een van de belangrijkste
  taken van goede moslimouders, zo zeggen zij. Ook als voorde waarde van gelijkheid van man en vrouw wordt gekozen,
  dan nog ‘vind ik het heel belangrijk dat mijn kinderen
  een islamitische opvoeding krijgen’ (vrouw van de tweede
  generatie). Daaronder wordt verstaan respect voor ouderen
  en voor het geloof, nette houding en kleding, scheiding
  van mannen en vrouwen(rollen) en geen seks voor het
  huwelijk. De derde generatie vrouwen is van mening dat
  de islam met de maatschappelijke ontwikkelingen mee
  moet veranderen. De vraag of mannen en vrouwen voor
  het erfrecht gelijk behandeld zouden moeten worden,
  wordt door een van deze vrouwen bijvoorbeeld bevestigend
  beantwoord: ‘Het is nu een andere tijd en bovendien,
  wie kan nu nog strikt volgens de islam leven? Allah legt
  ons geen regels op waardoor we schade kunnen lijden.’
  Ondanks aanpassingen aan Nederlandse opvattingen en
  ondanks dat de vrouwen, naar zij zelf zeggen, niet volgens
  de islam leven beschouwen zij zichzelf als moslima en
  is de islam voor hen een belangrijk moreel ijkpunt. Ook
  de mannen uit de tweede en derde generatie vinden het
  doorgeven van de islam aan hun kinderen erg belangrijk.
  Ze moeten de koran leren en het liefst Arabisch leren
  spreken, ‘dan heb ik mijn taak als vader volbracht, want de
  koran leren en begrijpen is het belangrijkste in het leven.
  Om over het geloof te leren heb je niet veel boeken nodig,
  want televisie en internet zijn bronnen waaruit men heel
  veel kan putten.’15 De man van de derde generatie kent
  delen van de koran uit zijn hoofd en zegt daar veel aan te
  hebben om zich een houding te kunnen geven. ‘Door de
  koran te leren en te begrijpen kan ik mij een plaats in deze
  maatschappij veroveren. Ik kan dan respect opbrengen
  voor mijn medemensen. Ik ben een moslim en ga daarom
  natuurlijk niet de bijbel lezen. Alleen door de koran te
  leren, houd ik evenwicht in mijn gedrag.’ Bij de mannen
  heeft één van hen de neiging om de oplossing voor problemen
  in islamitische samenlevingen, in de sharia te zoeken.
  ‘Marokko is op weg naar de afgrond en dat noemen ze
  modernisering’, meent een man van de tweede generatie,
  ‘maar wij hebben een islamitisch systeem nodig; niet het
  Marokkaanse recht, maar de sharia is de oplossing voor de
  islamitische wereld’.


  Rechtspluralisme onder Marokkanen in Nederland

  Veronderstelling bij het onderzoek was dat de Marokkanen
  in Nederland zich in een situatie van rechtspluralisme
  bevinden. Dat is inderdaad in de interviews naar voren
  gekomen. Rechtspluralisme kan grofweg op twee manieren
  worden bestudeerd, namelijk vanuit een empirische
  invalshoek en vanuit een juridische.16 De empirische vorm
  van rechtspluralisme bestaat als men in een groep van
  mening is dat twee of meer vormen van recht geldigheid
  claimen voor een situatie. Binnen de Staphorster gemeenschap
  bijvoorbeeld zijn er leden die beargumenteren dat
  de bijbel als hoogste wet soms voorgaat boven het Nederlandse
  statelijke recht, wat overeenkomt met de geïnterviewden
  die zich vooral oriënteren op de islam als richtsnoer
  voor het juiste leven.17 Empirisch rechtspluralisme
  vestigt dus de blik op situaties waarin mensen binnen
  een groep van mening verschillen over welke vorm van
  recht toepasselijk is en analyseert de machts- en andere
  verhoudingen die in dergelijke situaties de doorslag geven
  voor de toepassing van de ene of de andere rechtsregel uit
  verschillende systemen.18 Uit het voorbeeld blijkt al dat
  men bij rechtspluralisme een ruim rechtsbegrip hanteert,
  afhankelijk van de onderzoeksvraag en het doel van het
  onderzoek. Specifi ek onderzoek kan om een rechtsbegrip
  vragen waarin nagenoeg alle sociale regels als rechtsregels
  worden gezien. Juristen stuit dat doorgaans tegen de borst,
  want ‘waaruit blijkt dan nog het eigene van het recht?’ Echter,
  niet de defi nitie of het eigene van ‘recht’ is in rechtssociologisch
  en –antropologisch onderzoek belangrijk,
  maar de vraag welk complex aan regels, belangen en macht
  men in het vizier krijgt bij de analyse van een maatschappelijk
  veld. Door op sociale regels het etiket ‘recht’ te plakken,
  wijst men er ietwat provocerend op dat niet-statelijke
  regels doorgaans net zo’n sterke – of een sterkere – sociale
  werking hebben als statelijke (rechts)regels.19
  De juridische bestudering van rechtspluralisme
  vertrekt vanuit de aanname dat er empirisch rechtspluralisme
  is en stelt de vraag centraal welk recht in specifi eke
  situaties behoort te prevaleren en hoe een dominant recht
  ruimte zou kunnen geven aan een gedomineerd recht.20
  Voorbeelden daarvan zijn de eigen juridische ruimte die
  indianen in Colombia hebben en – dichter bij huis – de
  eigen rechtspraak onder joden maar ook alevitische Turken.
  21 Ook in deze juridische benadering van rechtspluralisme
  moet men zich niet laten afschrikken door een
  ruim gebruik van de term ‘recht’; een ruim rechtsbegrip
  kan functioneel zijn voor het openen van juridische ogen
  voor regels die in de ogen van de leden van een groep
  als ‘recht’ zijn te kwalifi ceren, zoals islamitisch recht of
  gewoonterecht dat zich buiten de macht van de staat om
  heeft gevestigd. Hoe het offi ciële recht daarmee om hoort
  te gaan, is vervolgens een terechte normatieve vraag.22
  In dit artikel hebben wij wat rechtspluralisme
  betreft vooral de empirische variant voor ogen. De geïnterviewde
  Marokkanen blijken argumenten die met
  familiekwesties te maken hebben in verband te brengen
  met drie vormen van recht: Het Nederlandse recht en
  zijn beginselen lijken soms een punt van oriëntatie, het
  Marokkaanse familierecht (de Mudawwannah) evenzeer,
  maar dominant blijkt de oriëntatie op islam en wat men
  ziet als ‘islamitisch recht’ – ook als het gaat om gelijkwaardigheid
  tussen man en vrouw. Feitelijk rechtspluralisme
  derhalve, met drie vormen van recht, waarbij de normen
  en waarden van de islam de belangrijkste toetssteen
  vormen. Marokkaans en/of Nederlands recht worden om
  pragmatische redenen gevolgd (in één geval met een
  beroep op de islam) of omdat het nu eenmaal niet anders
  kan; de normatieve wenselijkheid van elke situatie wordt
  echter bezien vanuit de islam, hoe divers die ook wordt
  opgevat.


  Relevante factoren van invloed op de rechtspluralistische situatie
  Als gezegd betreft het hier een verkennend onderzoek.
  Het gaat om elf afgenomen diepte-interviews met zowel
  vrouwen als mannen van verschillende generaties Marokkaanse Nederlanders. De gegevens mogen daarom niet
  worden gegeneraliseerd, maar wij wijzen er op dat in de
  recente literatuur die betrekking heeft op de religieuze
  oriëntatie van Marokkaanse Nederlanders eenzelfde beeld
  naar voren komt. Nader rechtssociologisch onderzoek zou
  onze gegevens van een solide basis moeten voorzien.
  Een van de gevolgen van de activiteiten van de
  Marokkaanse overheid is dat het Marokkaanse familierecht
  voor Marokkanen in Nederland feitelijk een behoorlijke
  invloed heeft. Het familierecht in de vorm van de
  Mudawwannah is van toepassing op ‘elke Marokkaan’ en
  dat wordt ook feitelijk zo ervaren. Tegelijkertijd is in interviews
  met Marokkanen vast te stellen dat Nederlandse
  ‘familierechtelijke’ waarden en normen in hun leefwereld
  doordringen. Vooral de geïnterviewde vrouwen spreken
  over de gelijkheid van man en vrouw en de idee om de
  islam aan te passen aan gewijzigde maatschappelijke
  omstandigheden. Zowel de invloed van ‘Marokko’ als die
  van het moderne Nederlandse recht en zijn beginselen
  worden echter gemedieerd door het waardesysteem van
  de islam. De ethische oriëntatie op de islam zorgt voor
  richtsnoeren voor het dagelijks leven, en is daarmee de
  bron voor kritiek op maatschappelijke misstanden. Die
  oriëntatie vormt een tegenwicht ten opzichte van de
  Marokkaanse overheid en zorgt voor een kritische positie
  ten aanzien van Nederlandse rechtswaarden (maar is
  tegelijk een bron van zorg vanwege de voedingsbodem
  voor radicalisering)
   
 4. mootje

  mootje

  552
  10
  0
  ik vroeg om een samenvating niet om iets langers:lol:
   
 5. Noten, bronvermelding (voor mensen die verder willen onderzoeken)

  1. Mr. F. Abdi studeerde rechten aan de
  Universiteit Utrecht. Dr. mr. W.M. van
  Rossum is universitair docent rechtssociologie
  aan de Universiteit Utrecht.
  Noten
  2. Althans dat was lange tijd het geval.
  Thans is er discussie of Marokkanen onder
  de gewijzigde Code de la Nationalité
  Marocaine, in het bijzonder art. 19, niet
  toch hun Marokkaanse paspoort zouden
  kunnen inleveren. Zie voor de (Franse)
  wettekst www.justice.gov.ma/fr/legislation/
  legislation_.aspx?ty=2&id_l=154
  (laatst bezocht 4 december 2008). Het
  Marokkaanse familierecht is van toepassing
  op ‘Marokkanen’, met andere woorden:
  Ongeacht waar zij zich bevinden
  (art. 2 lid 1 Moedawwanna).
  3. Nadia Bouras en Roemer van Oordt,
  ‘De Marokkaanse gemeenschap in
  Nederland: van arbeidsmigratie tot
  transnationale diaspora?’ Projectrapport
  Linkis 2007 (www.linkis.nl/nl-NL/
  Content.aspx?type=report&id=6543). In
  enkele, meer extreme gevallen roept de
  bemoeienis van Marokko weerstand en
  discussie op, zoals recent het ontslag van
  een Rotterdamse politieagent vanwege
  spionageactiviteiten. De vraag rees of
  de Marokkaanse overheid nog andere
  Marokkanen in Nederland op belangrijke
  posten heeft geronseld om inlichtingen
  over de Marokkaanse gemeenschap
  te verstrekken. Eerder in 2008 zijn in
  verband met de spionagekwestie twee
  diplomaten van de Marokkaanse ambassade
  in Den Haag naar Marokko teruggehaald.
  Zie o.a. NRC 19 september
  2008, het artikel van Fouad el Haji (VK 2
  oktober 2008), Jannie Groen en Annieke
  Kranenberg (VK 4 oktober 2008), en
  Salima Belhaj e.a. (VK 8 oktober 2008).
  In de winter van 2007 werd binnen en
  buiten het parlement gediscussieerd over
  deelname van Nederlandse Marokkanen
  in de adviesraad voor de ‘hoge raad voor
  Marokkaanse migranten’ en regelmatig
  komt de kwestie aan de orde van de
  onmogelijkheid om afstand te doen van
  de Marokkaanse nationaliteit. Uit het verleden
  tenslotte zijn de Amicales bekend,
  die vanaf 1974 in Nederland actief werden
  en informatie over politiek actieve
  Nederlandse Marokkanen doorspeelden
  naar de Marokkaanse overheid (later
  overgenomen door de UMMON, de Unie
  van Marokkaanse Moslimse Organisaties
  Nederland). S. Bouddouft, ‘Marokkaanse
  migratiepolitiek; Controle op arbeidsmigranten
  en hun valuta.’ Justitiële
  Verkenningen 2001, p. 72-86.
  4. Zie het promotieonderzoek van S.
  Ketner 2008, ‘Marokkaanse wortels,
  Nederlandse grond. Exploratie, bindingen
  en identiteitsstrategieën van jongeren
  van Marokkaanse afkomst’. Een persbericht
  over het proefschrift is te vinden
  op www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/
  NWOA_7JQDBG.
  5. We zouden ook kunnen zeggen dat het
  proces nagenoeg is voltooid, want het
  is al lang aan de gang. We raken ons er
  echter steeds meer van bewust. Denk bijvoorbeeld
  aan de bezetting van Palestina,
  dat vanaf de begintijd in 1948 protesten
  van moslims heeft opgeroepen. Hetzelfde
  gebeurde toen de oorlog in Irak uitbrak
  en met de oorlog in Tsjetsjenië en op de
  Balkan, waar moslims zich als vrijwillige
  strijders hebben gemeld om tegen ‘de vijanden
  van de islam’ (het westen) te gaan
  vechten. Vgl. Olivier Roy, Globalised
  Islam. The Search for a New Ummah.
  London: Hurst & Company 2004. Zie ook
  Ralph Grillo, ‘Islam and Transnationalism’
  (30) 2004, nr. 5, Journal of Ethnic and
  Migration Studies, p. 861-878.
  6. Zo’n internetimam kan uit elk Arabisch
  land komen en woonachtig zijn in
  Londen, New York of Sydney. Sommigen
  hebben ‘wetenschappelijke publicaties’
  op hun naam en genieten faam, anderen
  blijven obscuur. Vooral op het internet
  gaan ontwikkelingen snel en surft men
  voornamelijk op basis van de tips die
  men op discussiefora en chatsites krijgt
  (maroc.nl, forums.**********, enz., zie
  ook islam.startpagina.nl).
  7. Net als in het christendom is gebeurd,
  meent Olivier Roy (zie noot 4). Roy
  meent dat met deze individualisering
  binnen de islam de voorwaarde wordt
  geschapen voor secularisering van islamitische
  samenlevingen. Ietwat ironisch
  noemt hij dat de echte overwinning van
  het westen (p. 25). Deze observatie wordt
  bevestigd in een recente publicatie onder
  redactie van Dirk J. Korf, Marije Wouters,
  Susan Place en Sanna Koet 2008, Geloof
  en geluk; Traditie en vernieuwing bij
  jonge moslims. Forum, Utrecht en Ger
  Guijs, Rotterdam.
  8. Het is altijd moeilijk om de betrouwbaarheid
  van interviewgegevens in te
  schatten, maar in het geval van crossculturele
  interviews geldt dat nog sterker.
  In het onderhavige geval menen wij dat
  het uiteindelijk een groot voordeel is
  geweest dat de respondenten zijn geïnterviewd
  door iemand uit de eigen groep
  en in de taal waarin zij zich het beste
  konden uitdrukken (Arabisch, Berbers of
  Nederlands).
  9. Fouad Abdi heeft in augustus 2008 op
  basis van het onderzoek zijn afstudeerscriptie
  geschreven. Op basis van deze
  interviews kunnen wij uiteraard niets zeggen
  over ‘de’ Marokkaanse gemeenschap
  in Nederland (voor zover die al bestaat).
  10. In de interviews komt enkele malen
  de Moedawwanna aan de orde. Dit is het
  Marokkaanse wetboek van familierecht
  dat in 2004 vernieuwd is. Er zijn enkele
  wijzigingen doorgevoerd die ten voordele
  van de vrouw moeten strekken. Het
  gaat bijvoorbeeld om het bemoeilijken
  van polygamie (waar de vrouw onder
  toeziend oog van de rechter mee moet
  instemmen) en de manieren van en
  gronden voor echtscheiding (verstoting is
  bijvoorbeeld bemoeilijkt, ‘duurzame ontwrichting’
  is als grond toegevoegd). Voor
  een uitgebreidere bespreking zie Léon
  Buskens, ‘Een nieuwe wet voor het gezin
  in Marokko’, in Katharina Boele-Woelki
  et al, Actuele ontwikkelingen in het
  familierecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri
  2008, p. 31-43.

  11. L.P.H.M. Buskens, ‘Wachten op de
  koning. Recente discussies over islam,
  familierecht en politiek in Marokko’,
  Justitiële Verkenningen, 2001, p. 18-31.
  12. Leon Buskens, ‘Sharia en nationaal
  recht in Marokko’, in: J.M. Otto, A.J.
  Dekker, L.J. van Soest-Zuurdeeg (red.),
  Sharia en nationaal recht in twaalf
  moslimlanden. Amsterdam: Amsterdam
  University Press 2006, p. 43-84.
  13. Waarmee deze geïnterviewde impliceert
  dat als de koning deze regels aanpast,
  hij geen moslim meer is.
  14. Zie ook het rapport van Karen Phalet
  en Jessika ter Wal (red.) ‘Moslims in nederland.
  Diversiteit en verandering in religieuze
  betrokkenheid: Turken en Marokkanen
  in Nederland 1998-2002’, SCP, 2004,
  p. 10: ‘Anders dan verwacht op grond
  van de secularisatiethese nemen het zich
  bekennen tot de islam en de subjectieve
  betrokkenheid bij de islam dus niet af in
  opeenvolgende migratiegeneraties.’

  15. Het belang van een islamitische
  opvoeding wordt in mindere mate door
  Turken, maar vooral door Marokkanen
  aangegeven. Vgl. Karen Phalet en Jessika
  ter Wal (red.) ‘Moslim in Nederland.
  Religieuze dimensies, etnische relaties en
  burgerschap: Turken en Marokkanen in
  Rotterdam’, SCP, 2004, p. 13-14.
  16. Vgl. A.J. Hoekema, Rechtspluralisme
  en interlegaliteit. Amsterdam: Vossiuspers
  UvA 2004.
  17. Zie onder andere de documentaire
  van Emile en Maarten van Rouveroy van
  Nieuwaal ‘Staphorst in tegenlicht’ uit
  2007, maar ook het historische onderzoek
  ‘Staphorst en zijn gerichten’ van G.C.J.J.
  van den Bergh e.a. 1980. Amsterdam/
  Meppel: Boom.
  18. Wij gebruiken bij voorkeur de betrekkelijk
  vage term ‘vormen van recht’ in
  plaats van ‘rechtssysteem’, omdat niet elk
  recht geconstrueerd kan worden als systeem.
  Soms komt dat qua Nederlands niet
  zo goed uit, zoals hier. Vgl. Agnes T.M.
  Schreiner, ‘Observing the differences’,
  in: Arend Soeteman (ed.), Pluralism and
  Law. Proceedings of the 20th IVR World
  Congress. Volume 3: Global Problems
  (ARSP-Beiheft 90). Stuttgart: Franz
  Steiner Verlag, p. 87-94.
  19. Met de term ‘maatschappelijk veld’
  verwijzen wij voor een goed verstaander
  naar het semi-autonome sociale veld
  zoals dat door Sally Falk Moore op begrip
  gebracht is. Zie haar artikel ‘Law and
  social change: The semi-autonomous
  social field as an appropriate subject of
  study’, in: Law & Society Review 1973,
  p. 719-746. Wij werken dat begrip hier
  niet verder uit.
  20. De termen ‘dominant recht’ en
  ‘gedomineerd recht’ zijn hier niet empirisch
  bedoeld, want dat zou verwarring
  opleveren met empirisch rechtspluralisme.
  Empirisch zouden we immers mogelijk
  kunnen constateren dat de bijbel in
  Staphorst het dominante recht is. Bij
  juridisch rechtspluralisme moet de term
  ‘dominant recht’ normatief worden
  opgevat: Er is een bepaald recht dat naar
  gangbare opvattingen dominant is en
  daar terecht aanspraak op maakt. Toch
  is de band met de empirie, zo blijkt uit
  deze formulering, niet helemaal doorgesneden.
  ‘Naar gangbare opvattingen’
  verwijst namelijk weer naar de dominante
  opvattingen van een groep (een empirisch
  gegeven), in dit geval de juristen in
  Nederland.
  21. Vgl. Joris van de Sandt, Behind The
  Mask of Recognition. Defending autonomy
  and communal resource management
  of indigenous resguardos, Colombia
  (eigen beheer, 2007) en over eigen
  rechtspraak onder alevieten Wibo van
  Rossum, ‘Cemrechtspraak als formeelinformele
  manier van conflictoplossing
  onder alevitische Turken’, in: S. Rutten
  (red.), Recht van de Islam; Inpassing
  van islamitisch recht in Europese rechtssystemen;
  formele en informele vormen
  van geschillenbeslechting bij moslims.
  Maastricht: RIMO 2003. En W.M. van
  Rossum, ‘Religious Courts Alongside
  Secular State Courts: The Case of the
  Turkish Alevis’, (2) 2008, Law, Social
  Justice & Global Development Journal
  (LGD), Electronic Law Journals project
  lgd/2008_2/rossum.
  22. Vgl. Marc Hertogh 2008, ‘What is
  Non-State Law? Mapping the Other
  Hemisphere of the Legal World’, in: J
  .van Schooten & J.M. Verschuuren (Eds.),
  International Governance and Law:
  State Regulation and Non-State Law.
  Cheltenham/Northhampton: Edward
  Elgar Publishing, p. 11-30.
  23. Zie het AIVD rapport Radicale dawa
  in verandering. De opkomst van islamitisch
  neoradicalisme in Nederland 2007.
   
 6. Bebba7

  Bebba7

  38
  1
  0
  Wouw wat een teksten haha
   
 7. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0
  Haha heb geen 1 woord gelezen, Maar wat is er precies aan de hand dan?
   
 8. Bebba7

  Bebba7

  38
  1
  0
  Weer eens een keer een hoop blabla over ons. Wat boeit het ze nou hoe ik handel in welke situatie
   
 9. haha het gaat erom dat Marokkanen in Nederland soms niet weten aan welke regels ze zich moeten houden. Soms willen we ons houden aan de nederlandse waarden en soms de islamitische etc. Bijvoorbeeld bij het krijgen van kinderen. De islam en ook in Marokko zeggen ze dat je veel kinderen moet baren in een gezin. In Nederland is de regel 2-3 kinderen gemiddeld. Waar ga je dan voor kiezen? En zo zijn er meer verschillen waardoor we ons soms verkeren in een identiteitscrisis :(
   
 10. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0
  @ Bebba7, echt? Weer die onzin. Ik hoop dat we van geert wilders allemaal een gratis ticket terug naar Marokko krijgen, een gratis v en luxe verblijf en werk in de beste steden :).
   
 11. haha nederlanders willen alles bestuderen. ze willen weten waarom we ons gedragen op de manier dat we ons gedragen. maar dit artikel is ook geschreven door een Marokkaan. Daarom vind ik het interessant
   
 12. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0
  Aaah vandaar..
   
 13. ooh ik dacht een hele boek haha ik was nog niet klaar met kopieren a meneer. het is idd een lange artikel
   
 14. Bebba7

  Bebba7

  38
  1
  0
  Grote onzin meid, beter ga je daar niet in geloven. Mn vrouwtje en ik beslissen wel hoeveel kinderen we willen, daar heb ik geen geloofsovertuiging of wetboek voor nodig..
   
 15. Bebba7

  Bebba7

  38
  1
  0
  Hahahaha sorry meid, als ik niet meega. Mena werk eh, alleen luxe verblijf waga, dat hebben we allemaal wel maar voor de rest No Way hahah
   

Deel Deze Pagina