stemmen harram of hallal

tatouzint_4ever 1 mrt 2011

 1. jallah vertel maar en zeg ook meteen wrm

  :eek: en niet opzoeken haahh
   
 2. sorry hoor maar ik begrijp niets van wat je zegt, stemmen haram of halal :confused: wat moet ik daaraan begrijpen :S:S
   
 3. Stemmen is haraam!

  Door Abdul-Jabbar van de Ven

  El-hamdoe lillaah, was-salaatoe was-salaamoe ‘ala Rasoeliellaahie wa ba’d:

  Door de oproep van verschillende figuren binnen de Nederlandse Moslimgemeenschap om deel te nemen aan de komende democratische verkiezingen en vanwege de grote onwetendheid die hier over blijkt te bestaan onder mijn broeders en zusters, heb ik deze korte nassieha geschreven om de oemmah van Moehammed (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) te waarschuwen tegen de vernietigende weg die democratie heet. Het is geenszins bedoeld als een compleet werk dat alle beweringen en twijfels weerlegt, want daarvoor is de tijd te kort.
  Het is slechts een kort antwoord op de vraag waarom ik beweer dat het voor Moslims haraam is deel te nemen aan democratische verkiezingen of plaats te nemen in de partijen van de koeffaar, of dit nu het CDA is, of de PvdA, Groen Links of de Socialistische Partij, en of dit nu op nationaal niveau is of op plaatselijk niveau.

  Er bestaat geen twijfel onder de geleerden van de Islaam dat het regeren met de Shari’ah van Allah verplicht is voor elke Moslim. Dit wordt bevestigd door vele ayaat en ahaadieth, waarvan ik er hier slechts enkele zal noemen:

  1. Allaahoe Ta’aala zegt in Zijn Boek waaraan geen twijfel is ondermeer het volgende:

  <<“En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft, zij zijn de ongelovigen!”>>
  [Qoer’aan 5:44]

  Vandaag de dag is er een grote groep misleide moslims die bij het horen van deze aayah meteen opspringen uit hun stoel, om aan te komen met de bekende uitspraak van de metgezel Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) bij deze aayah, waarin hij zei dat het regeren met andere wetten dan die van Allah “kleine koefr” (klein ongeloof) is, die een persoon nog niet tot ongelovige maakt (“koefr doena koefr”). Aangezien deze uitspraak vaak verkeerd wordt begrepen en uit zijn context wordt gehaald, lijkt het me verstandig om hier even dieper op in te gaan. Ten eerste is het bekend onder de geleerden dat er een zwakte zit in de keten van overleveraars van deze uitspraak, maar om daar nu diep op in te gaan is niet het juiste moment. Ten tweede moet men weten, dat als men deze uitspraak toch wil gebruiken als bewijs, er nog enkele grote obstakels overblijven. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) deed deze bekende uitspraak in een bepaalde periode en omstandigheid, en kan zeker niet als een algemene uitspraak worden gebruikt voor het verdedigen van leiders en hun wetgevingen van vandaag de dag. Hij deed deze uitspraak in de rumoerige periode waarin er onenigheid was ontstaan tussen Moe'aawiyah en ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden met hen zijn) over wie er recht had op het khalifaat. Om het geschil op te lossen hadden beide Sahaabah een scheidsrechter naar voren geschoven; Aboe Moesa al-Ash'arie voor ‘Aliy en ‘Amr ibn al-‘Aas voor Moe'aawiyah (moge Allah tevreden met hen zijn). Toen deze twee scheidsrechters een beslissing velden die enkele opstandelingen niet aanstond, haalden deze opstandelingen bovengenoemde aayah aan en verklaarden daarmee Aboe Moesa al-Ash'arie en ‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden met hem zijn) tot ongelovigen. Als antwoord op deze verkeerde interpretatie van de aayah deed Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zijn uitspraak over “kleine koefr”, ter verdediging van Aboe Moesa en ‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden met hen zijn).

  De situatie waarin deze uitspraak tot stand kwam was dus heel anders dan die we vandaag de dag bij de leiders van onze landen aantreffen. Deze Sahaabah zetten niet de Shari'ah aan de kant en zij veranderden haar wetten niet. Het is zelfs zo dat er een andere uitspraak van deze zelfde Ibn ‘Abbaas bestaat (moge Allah tevreden met hem zijn), bij dezelfde aayah, waarin hij zegt dat het “genoeg koefr” is wanneer iemand niet rechtspreekt met wat Allah de Verhevene geopenbaard heeft. “Genoeg koefr” betekent hier grote koefr, dat een persoon buiten de Islaam sluit, en de bewijzen hiervoor zijn veelvuldig. Zo is het bijvoorbeeld een bekend feit bij de geleerden dat de uitspraak van één, of enkele metgezellen, niet genoeg is om een algemene aayah specifiek te maken, tenzij er een andere, bevestigende aayah bestaat die zijn uitspraak ondersteunt, of een betrouwbare hadieth (overlevering), of overeenstemming van de geleerden (idjmaa'). Aangezien dit niet het geval is met bovengenoemde aayah (in tegendeel), kunnen we dus niet zeggen dat één uitspraak van een metgezel de algemene en duidelijke betekenis van de desbetreffende aayah kan veranderen.

  Deze regel noemen we “laa yasloeh' moekhasisan liel-Qor'aan”. Dit betekent niet dat de uitspraak van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) fout hoeft te zijn, maar hij en de andere metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) begrepen de betekenis ervan in zijn juiste context in de omstandigheden en tijd waarin de uitspraak is gedaan.
  Die omstandigheden vallen geenszins te vergelijken met die van vandaag de dag, waarin we onze misdadige leiders zien regeren met andere wetten dan die van Allah (Glorieus en Geprezen is Hij) en Zijn Boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), en een deel van de Shari'ah vervangen door wetten die zijn genomen uit de Franse, Zwitserse of Britse wet, of uit het socialisme of hun eigen influisteringen. Wie dit doet is zonder twijfel een kaafir (ongelovige), zoals we dadelijk nog zullen zien uit de uitspraken van verschillende grote geleerden.

  Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) is ver verwijderd van diegenen die vandaag de dag zijn woorden gebruiken om de ongelovige leiders te beschermen. Toen Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) met enkele andere metgezellen van mening verschilde over het offeren van een lam, haalde hij ayaat uit de Qor-aan aan en uitspraken van de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). De andere metgezellen zeiden daarop: “Aboe Bakr en ‘Oemar hebben het nooit gezegd of het verplicht genoemd.” Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) sprak daarop zijn beroemde uitspraak uit: “Ik vertel jullie ‘Allah en de boodschapper hebben gezegd', maar jullie zeggen ‘Aboe Bakr en ‘Oemar hebben gezegd'?! Zijn jullie niet bang dat de hemelen op jullie hoofd neer zullen storten?!” (Dit is een betrouwbare overlevering.) Zou deze zelfde Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) dan blij zijn om te zien dat zijn naam vandaag de dag gebruikt wordt tegen beslissende en duidelijke ayaat van de Qoer’aan in?!
   
 4. Het is hier echter, met het oog op de beknoptheid, niet mijn doel hier veel dieper op in te gaan. Wat we moeten beseffen in deze discussie aangaande de komende verkiezingen, is dat zelfs degenen die beweren dat het volgen van andere rechtssystemen naast de Shari’ah geen grote koefr is die iemand tot een ongelovige maakt, geen enkel bewijs hebben waaruit zou blijken dat het dus wel is toegestaan deel te nemen aan verkiezingen. Want al zouden zij beweren dat het kleine koefr is, dan nog zou dat een grote zonde zijn. Dit wordt ook bevestigd in andere ayaat, zoals in aya 45 van Soera Al-Maa’idah (5), die wordt afgesloten met de Woorden:

  2. <<”…En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn het die de onrechtvaardigen zijn!”>>

  3. Alsof deze geweldige waarschuwing van Allah nog niet genoeg is, lezen we twee aya’s verder (5:47):

  <<“…En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn degenen die de zware zondaren zijn!”>>

  Dat het dus een zware zonde is democratie te promoten en aan de macht te helpen moge nu overduidelijk zijn voor elke bezitter van verstand.

  De verkondigers van democratie proberen, ondanks de overduidelijke ayaat en ahaadieth, zand in de ogen te strooien van de Moslims. Zo beweren zij dat het voor ons Moslims noodzaak is deel te nemen aan de verkiezingen, om het kwaad tegen te houden; omdat het voordeel groter zou zijn dan het nadeel. Wij zeggen hierop kort maar krachtig dat er geen voordeel groter is dan tawhied en imaan, en geen nadeel groter dan shirk en koefr. Want het is overduidelijk het alleenrecht van Allah wetten uit te vaardigen aan de schepsels die Hij geschapen heeft, die leven onder de hemelen die Hij geschapen heeft, van het zonlicht en de regen en de zuurstof die Hij geschapen heeft, op de aarde die Hij geschapen heeft. Bewijzen hiervoor zijn veelvuldig terug te vinden, en ik zal hier slechts twee bewijzen noemen:


  1. Allaahoe Ta’aala zegt:

  <<”Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen en (ook) de Masieh, de zoon van Maryam, terwijl hen niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden: er is niets of niemand die het recht heeft aanbeden te worden buiten Hem. Heilig is Hij boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen.”>> [Qoer’aan 9:31]

  2. In een hadieth, die is overgeleverd door At-Tirmidhie, Ibn Djarier en anderen, lezen we dat de Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) bovenstaande aya reciteerde aan ‘Adie Ibn Haatim At-Taa’ie (radiyallaahoe ‘anhoe) net voordat hij Moslim werd, die vervolgens zei:
  “O Boodschapper van Allah, we aanbidden ze niet!” De Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) zei: “Bepalen zij niet voor jullie zaken als halaal terwijl Allah het haraam heeft gemaakt? En jullie beschouwen het dan als halaal. En bepalen zij zaken niet als haraam terwijl Allah het halaal heeft gemaakt en jullie beschouwen het dan als haraam?” Hij zei: “Jawel!” De Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) zei daarop: “Dat is jullie aanbidding van hen.”

  Sheikh ‘Abdoer-Rahmaan bin Hassan Aal Ash-Sheikh zegt bij deze hadieth in zijn werk “Fathoel-Madjied”:

  Daarom wordt de gehoorzaamheid van de Christenen aan hun geleerden, wat betreft het veroorloven (halaal verklaren) en verbieden (haraam verklaren) naast Allah, gezien als grote shirk, welke tegen de tawhied ingaat die tot uitdrukking komt in de geloofsgetuigenis
  “Laa ielaaha iel-Allaah…”

  Is dit niet precies wat er gebeurt in een democratie? Harame zaken als rente, prostitutie, het homohuwelijk, alcohol en abortus worden toegestaan, terwijl toegestane (of zelfs verplichte) zaken als het dragen van de niqaab, het oproepen tot Djihaad met geld en mensenlevens of polygamie worden verboden. Hoe kan een Moslim vervolgens plaats nemen in deze partijen, of deze afgoden aan de macht helpen door middel van hun stem?! Wa laa hawla wa laa qoewwata iella biellaah…

  Om het alleenrecht van Allah op het gebied van wetgeving overduidelijk te maken, zal ik hier nog één overduidelijke aya geven uit het Boek waaraan geen twijfel is:

  <<”Heb jij degenen niet gezien die beweren dat zij geloofden in wat aan jou (Moehammed) geopenbaard is en in wat er vóór jou geopenbaard is? Zij willen volgens de (wetten van) de Taaghoet berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven. En het is zo dat de Shaytaan hen ver weg wil doen afdwalen.”>> [Qoer’aan 4:60]

  Sheikh Moehammed Al-Amien Ash-Shanqitie zei in zijn tafsierwerk “Adwaa-oel-Bayaan” bij deze aya:
   
 5. “En het verbazingwekkende komt van diegene die zijn oordeel zoekt in een andere wetgeving dan die van Allah, en vervolgens beweert Moslim te zijn.”

  Dit moge voor elke bezitter van inzicht en verstand nu wel duidelijk zijn, en de ayaat, ahaadieth en fataawa die dit duidelijk maken zijn veelvuldig aanwezig.

  Toch blijven er misleide mensen die bijvoorbeeld democratie proberen te promoten onder de Moslims met de stelling dat de “Shoera” (onderling overleg) waartoe Allah in Zijn Qoer’aan beveelt, overeenkomt met de democratie, en hoe grof is deze leugen! Het is waar dat de Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) onderling overleg pleegde met vooraanstaande Sahaaba, en dat de Sahaaba onderling met elkaar overleg pleegden om een probleem het hoofd te bieden. Maar pleegden zij Shoera om te overleggen of alcohol haraam was of halaal?! Of pleegden zij Shoera te overleggen of het toegestaan is kruisvaarders te sturen naar Irak en Afghanistan om daar de Moedjaaheddien te bestrijden? En pleegden zij Shoeraa met moenaafiqien, grote zondaars, atheïsten en Joden?! Ver verwijderd was hun Shoeraa van deze democratische praktijken! Wat is er met jullie? Hoe oordelen jullie?!

  Het geven van een andere naam aan harame zaken (als democratie), maakt het niet opeens halaal. Zo waarschuwde de Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) al in een hadieth, overgeleverd door Imaam Ahmad:

  “Een groep van mijn oemmah zal khamr (wijn) halaal verklaren onder een naam die ze daar zelf aan hebben gegeven.”

  Het promoten van de koefr van democratie onder de Islamitische naam Shoeraa maakt de koefr daarmee dus nog niet ongedaan, dus laat jullie niet misleiden mijn broeders en zusters.

  Naast het feit dat stemmen deze afgoden aan de macht helpt, helpt het met het bevorderen van zonden in het land. De meeste Moslims zullen stemmen op partijen als de PvdA, Socialistische Partij of Groen Links, als antwoord op de Islamofobie van politici als Rita Verdonk, Geert Wilders of Marco Pastors. Maar door hun stem op deze partijen wordt het ook mogelijk gemaakt dat softdrugs wordt gelegaliseerd, of het homohuwelijk en abortus. En dat terwijl Allah zegt in de Qoer’aan:

  <<“En werk samen ter bevordering van het goede en godsvrees. En werk niet samen ter bevordering van de zonde en vijandschap.”>>
  Dan maar stemmen op de Christelijke partijen SGP of Christen Unie, die tegen dit soort zonden gekant zijn? We hebben al gezien dat stemmen zowieso haraam is, ongeacht de partij. Maar weet dat deze Christelijke partijen sterk pro-Israëlisch zijn, onze Profeet Moehammed (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) een valse Profeet noemen en het liefst Bijbels zouden sturen met elke zak meel die zij naar Somalië of Afghanistan sturen als ontwikkelingshulp. Dit is overbekend bij een ieder die de programma’s, de ideologie en de achterban van deze partijen bestudeert.

  Moslims raken in paniek en schreeuwen dat we “iets moeten doen”, zodat de aanvallen op de Islaam en de Moslimgemeenschap vanuit Den Haag zullen verminderen. Ik ben het met hen eens. Ik vraag mijn broeders en zusters niet lijdzaam toe te kijken met de armen over elkaar. Maar zoals met alles in het leven dienen we de weg te bewandelen die Allah en Zijn Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) voor ons uitgestippeld hebben. Doen we dat niet, dan zal Allah ons geen hulp schenken en onze daad niet accepteren. Overbekend is bijvoorbeeld de sahieh hadieth waarin de Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) heeft gezegd:

  “Wie een daad begaat die niet overeenkomt met deze zaak van ons (dwz; de Shari’ah), het wordt van hem verworpen (dwz; niet geaccepteerd door Allah.”

  Het doen van concessies ten opzichte van de kern van ons geloof om vervolging te stoppen is niet toegestaan. Er werd door de afgodendienaren van Mekka eens een bestand aangeboden dat inhield dat zij het ene jaar Allah alleen zouden aanbidden, als Moehammed (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) en zijn volgelingen het andere jaar ook hun afgoden zouden aanbidden. Zou de Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) accoord gaan met dit onzinnige voorstel, dan zouden zij ophouden met het bespotten en vervolgen van de Moslims, die al jaren werden vervolgd. Maar zei de Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) toen: “O, laten we de voordelen tegen de nadelen afwegen en accoord gaan, zodat ze ons met rust laten” ?!
  Ver verwijderd was hij van deze onzinnige stelling die zelfs door imaams vandaag de dag wordt verkondigd vanaf de minbars! Hij gaf hen als antwoord wat hij van Allah als antwoord moest geven op dit aanbod van de afgodendienaars:

  <<“Zeg: “O jullie ongelovigen! Ik aanbid niet wat jullie aanbidden! En jullie zijn geen aanbidders van wat ik aanbid. En ik zal nooit een aanbidder worden van wat jullie aanbidden. En jullie zullen nooit aanbidders worden van wat ik aanbid. Voor jullie jullie godsdienst, en voor mij mijn godsdienst.”>>
  Daarna bleef hij jaren geduldig da’wah verrichten, totdat Allah hem uiteindelijk de overwinning schonk en hij op barmhartige wijze Mekka in kon nemen.

  Dit is onze manier, mijn broeders en zusters, moge Allah genade met jullie hebben.
  Werk aan een verbetering van onze posities, maar niet door harame wegen in te slaan.
  Heb geduld en probeer geen fruit te oogsten voor het rijp is. En leer lessen uit de geschiedenis. Democraten zullen het nooit accepteren als wij via democratische weg uiteindelijk de Shari’ah in zullen proberen te voeren. Dit hebben de verkiezingen in Algerije (in 1991) en in Palestina vorig jaar (met Hamas) wel bewezen! Zodra zij gewonnen werden door Moslims die (op deze foute wijze) de Islaam probeerden in te voeren, werden zij door Europa, Amerika en Israël geboycot, gevangen genomen en beschoten. In landen als Jordanië en Egypte proberen personen zich al tientallen jaren lang een weg omhoog te kronkelen door allerlei concessies te doen en hielen te likken, onder het smoesje dat ze uiteindelijk de Shari’ah in willen voeren als ze aan de macht zullen zijn. Na vele tientallen jaren hebben deze misleide mensen echter nog steeds niks bereikt, en zijn deze twee landen de grootste bondgenoten van Amerika en Israël in het Midden-Oosten! Als dit al de uitkomst is in landen waar de overgrote meerderheid van de bevolking Moslim is, hoe verwachten wij dan via democratische weg onze doelen te kunnen bereiken in een land waar slechts 5% Moslim is?

  Het enige antwoord is terug te keren naar de weg van de Qoer’aan en de Soennah, zoals Allah ons belooft in Zijn Openbaring:

  <<”Als jullie Allah helpen, zal Hij jullie helpen en jullie voeten standvastig maken.”>>

  Vrees Allah mijn broeders en zusters, en blijf ver verwijderd van het stemlokaal, en waarschuw elke Moslim om hetzelfde te doen. En mocht je dit pas na de verkiezingen onder ogen krijgen en behoren tot degenen die gestemd hebben, vraag je Schepper dan oprecht om vergiffenis en vrees Hem bij de volgende verkiezingen.

  Ik vraag Allah deze korte nassieha van mij te accepteren en te laten binnendringen in de harten van mijn broeders. Om, ondanks de harde bewijzen die ik hier heb gegeven, de twijfelaars overduidelijk te maken dat dit niet “mijn persoonlijke mening” is, maar de weg van de grote geleerden van Ahloes-Soennah, zal ik hier afsluiten met nog een uitspraak van een vooraanstaand geleerde, Ahmad Shaakir (moge Allah genade met hem hebben). Hij zei:

  “En wie opzettelijk en bewust rechtspreekt met iets anders dan wat Allah geopenbaard heeft; hij is een kaafir. En wie daar mee tevreden is en het goedkeurt (zoals door te stemmen!); hij is een kaafir. Ongeacht of hij het nu de wetgeving van de Ahloel-Kitaab (Joden en Christenen) noemt, of wat “moderne wetgeving” wordt genoemd. Want dit is allemaal koefr en afvalligheid, moge Allah ons hiertegen behoeden.”

  Ik ken hierover geen meningsverschil onder de grote geleerden van deze oemmah, maar helaas worden we vandaag de dag voor extremisten uitgemaakt door broeders en zusters die beweren de selef te volgen, als we oproepen tot deze tawhied van Allaah! Moge Allah hen en ons allen leiden op Zijn Weg met een diepe kennis waar we naar zullen handelen, oprecht voor Hem alleen.

  Wal-hamdoe lillaahie Rabbil-‘Aalemien.

  Was-salaamoe ‘aleikoem wa rahmatoellaah
   
 6. Macha allah.moge allah je belonen .
   
 7. IS HET STEUNEN VAN WETGEVING DOOR
  DE MENS HARAAM, KUFR EN SHIRK?  Allah heeft duidelijk het bestaan van de mens uitgelegd :

  En Ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen. (51:56)  En dit kan alleen worden vervuld door het oordeel van de Shariah te zoeken en deze regels toe te passen in alle zaken van het menselijke leven:  Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig. (4:65)  En Allah beveelt om ons vootdurend aan Hem te onderwerpen:  O jullie die geloven, vreest Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims. (3:102)

  Wanneer we LA ILAHA ILLALLAH zeggen, zeggen we dat er geen ilah (god, macht, idool) het waard is om aanbeden te worden behalve Allah. Dit betekent dat er geen macht is aan wie men zich dient te onderwerpen behalve Allah. Om dit te doen moeten we begrijpen dat er niets gelijk is aan Allah’s eigenschappen. Allah heeft Zichzelf beschreven met tenminste negenennegentig namen en eigenschappen. Als er iemand is die één van deze eigenschappen van Allah claimt dan is hij een ‘Thaghut’ geworden. Thaghut is alles wat naast Allah aanbeden wordt. Dus voordat we kunnen claimen dat we Moslim zijn moeten we eerst de Taghut verwerpen, zoals Allah zegt:  Er is geen dwang in de godsdient. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghut verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend. (2:256)  En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei) “Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thaghut.” (16:36)

  Eén van Allah’s eigenschappen is AL HAKIM wat de enige wetgever betekent. Dus als iemand wetten maakt die niet van de Qoran en Sunnah zijn, dan is deze persoon een Thaghut geworden omdat Allah Al Hakim is- de Enige Wetgever. Er zijn vele verschillende versen in de Qoran die bewijzen dat Allah de Enige wetgever is:  De hukm (wetgeving/ oordeel) is slechts aan Allah. Hij beveelt dat jullie niets aanbidden behalve Hem: dat is de ware godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet. (12:40)  En Hij laat niet één deelgenoot in zijn hukm (oordeel/ regel) toe. (18:26)  Deze verzen uit de Qoran bewijzen, zonder twijfel, dat alleen Allah het recht heeft om wetten te maken die gevolgd moeten worden door de mens. En wij als Moslims kunnen niet de wetten, die door anderen dan Allah zijn gemaakt, gehoorzamen. Allah zegt hierover:  Hebben zij deelgenoten die hun in de deen (compleet systeem van leven) dat voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven? (42:21)  En eet niet van hetgeen waarover (tijdens het slachten) de Naam van Allah niet is uitgesproken en voorwaar, dat is zeker een fisq (zware zonde). En voorwaar, de Satans fluisteren hun vrienden in om met jullie te redetwisten en als jullie hen gehoorzamen, dan zullen jullie zeker mushrikoon (veelgodenaanbidders) worden. (6:12)  Al deze verzen bewijzen dat wanneer we iemand als wetgever naast Allah nemen, dan zouden we ons schuldig kunnen maken aan het shirk plegen met Allah. Als iemand nou stemt om een bepaald politieke partij aan de macht te helpen, die kufr wetten implementeert, dan erkent deze persoon niet alleen de Thaghut, maar hij/zij geeft de partij de macht om een Thaghut te worden en om kufr te implementeren
  nog meer :haha: en mensen dingen hallal maken terwijl da ni zo is is ook een groot zonde :)
   
 8. -AmazighChick

  -AmazighChick Populair

  13.482
  70
  0
  En als je het tegenovergestelde duut, iets haraam maken..??
   
 9. de ene zegt haram de ander zegt halal.
   
 10. zoizo is kwestie van logisch nadenken mensen enige die regels bepaalt is allah subhana wa ta3ala

  verder niemand maar goed


  ac iets harram maken terwijl hallal is is precies zelfde
   
 11. Voor de mensen die niet willen stemmen omdat het haram is, adviseer ik om BLANCO te stemmen. Dit om te voorkomen dat je stem naar de verkeerde partijen gaat.
   
 12. Stemmen haram ???

  Juist omdat de moslims zo achterlijk dom denken, komen partijen als wilders aan de macht! Natuurlijk is stemmen niet haraam!
  We moeten de islam verdedigen en dat betekent dat we opkomen voor de rechten van de moslims!
  We moeten morgen allemaal op PvdA stemmen, zodat de liberalen geen macht krijgen in de eerste kamer. Insha allah!
   
 13. Ja nou toch zijn er moslims die niet willen stemmen, maar ja niet stemmen is wel stemmen! Je stem wordt gewoon gebruikt, dan ben je niks opgeschoten!...dus dan beter blanco stemmen! En ja dat is ook mogelijk!
   
 14. shirk is grootste zonde e mensen ye rabbb kunnen jullie niet lezen ?
  denken jullie werkelijk is halllal? ik heb nog wel bewijs geplaats maar welloe

  gair e mensen jullie maken me boos om niks omdat jullie denken is hallal veel plezier ieder zijn eigengraf lhamdoelilah

  en niemand heeft macht niemand only allah sunbhana wa ta3ala sta daar bij stil mensen

  ow nee daar kunnen jullie ni bij stil staan zo als ik t lees :)

  en blanko of niet stemmen is harram hahaha
   
 15. Samir

  Samir Viva Real Madrid Populair

  10.593
  117
  0
  wil je zeggen dat stemmen haraam is?
   

Deel Deze Pagina