tips voor beproevingen

tatouzint_4ever 13 feb 2011

 1. Ieder van ons wordt wel eens beproefd, de een krijgt een zwaardere beproeving dan de anderen. Maar uiteindelijk heeft Allah, Subhana wa Ta'ala, beloofd dat hij ons beproeven zal:

  â€Degene Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevingsgezinde.†[Soerah Al-Moelk (67) aya 2]

  We worden dus allen beproefd, met zowel rijkdom als armoede, gezondheid als ziekte, voorspoed als tegenspoed. Allah de Verhevene vertelt ons in bovenstaande aya dat hij ons beproeft om zo te zien wie de beste daden verricht, hoewel Hij de Alwetende is en beschikt over de kennis van het Ongeziene. Maar zoals rasoel Allah salla Allahoe 3alayhi wa sallam, het zo mooi verwoord heeft, zijn ook de beproevingen ten voordele van de moslim/moslima.

  In een hadith zegt de Profeet, salla Allahoe 3alayhi wa sallam: â€Wonderbaarlijk zijn de zaken van de gelovigen! Al zijn zaken zijn in het geheel goed voor hem; als hem iets goeds overkomt, dan is hij dankbaar en dat is goed voor hem. En als hem iets slechts gebeurt, dan is hij geduldig en dat is goed voor hem. En dit (deze instelling) is slechts voor de gelovige.†[Fiqh-us-Sunnah]

  * Punt Eén: Allah houdt van degene die Hij beproeft. *
  Anas radiyya Allahoe 3anh, overleverde dat de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei; 'De mate van de beloning is in overeenstemming met de mate van het lijden. Wanneer Allah van iemand houdt, beproeft Hij hen (met rampspoed). Hij, die dan tevreden is (met Allah's besluit) heeft de aanvaarding (van Allah) verkregen, en hij, die ontevreden is (met Allah's besluit) zal de boosheid (van Allah) verkrijgen.' [At-Tirmidhi]

  En verder heeft Abou Hourayra radiyya Allahoe 3anh overgeleverd dat de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei, 'Wanneer Allah het goede wilt voor een persoon, onderwerpt Hij hem aan tegenspoed.' [Al-Bukhari e.a.]

  Dus wanneer je beproeft wordt, wil dit zeggen dat Allah soebhanahoe wa ta3ala van je houdt. Soebhan Allah! En als je tevreden bent met de beproeving en vervolgens geduld uitoefent, Soebhan Allah. Allah zal dan van je houden. Want Allah zegt namelijk in de Qor'aan:

  En Allah houdt van de geduldigen.[Soerah Al-Imraan (3) aya 146]


  * Punt Twee: Allah vergeeft onze voorgaande zonden. *
  Overgeleverd door Aboe Sa3ied en Abou Hourayra radiyya Allahoe 3anh die vertelden dat de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: 'Voor iedere moeilijkheid, ziekte, bezorgdheid, verdriet, pijn of leed, welke een moslim overkomt, zelfs de prik van een doorn zal Allah daarvoor in de plaats enige van zijn (voorgaande) zonden verwijderen.' [Sahih Bukhari & Sahih Muslim]

  In een andere hadith, overgeleverd door 'Aisha radiyya Allahoe 3anha zei onze geliefde profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam: 'Een ziekte is nog heviger voor de rechtschapene. Wanneer een gelovige gekweld wordt met tegenspoed, zelfs als het een doorn is of meer, een zonde wordt van hem weggenomen vanwege dat en hij is een graad verheven (in het Paradijs).' [Ahmad]


  * Punt Drie: Een gelovige wordt verheven in graad in het Paradijs. *
  We hebben reeds gezien dat Allah 3azza wa Djal onze zonden vergeeft wanneer Hij ons beproeft met tegenspoed. Maar in een hadith vertelt rasoel Allah salla Allahoe 3alayhi wa sallam, dat Allah ervoor zorgt dat een gelovige zo een hoge positie verkrijgen kan in het Paradijs. Hij salla Allahoe 3alayhi wa sallam zegt namelijk het volgende:

  '(Vaak gebeurt het dat) Allah voor een bepaalde gelovige een hoge positie heeft bestemd die hij niet in zichzelf kan bereiken. Dus beproeft Allah hem met enige lichamelijke of materiele rampspoed of leed van binnen zijn familie waarbij hem het geluk van geduldig zijn wordt geschonken. Aldus verheft Allah hem tot een hoge positie die Hij oorspronkelijk voor hem had bepaald'. [Aboe-Dawoed en Ahmad]

  En verder zegt Allah de Almachtige, in de Qor'aan: 'Vrede zij met u', omdat jullie in geduld hebben volgehouden. Zeker, het uiteindelijke huis is uitmuntend! [Soerah Al-Ra'd (13) aya 24]


  * Punt vier: Wees Allah de Verhevene dankbaar. *
  Soms hebben we de neiging om super down en depri te zijn wanneer wij beproefd zijn, wij bekijken ons wereldje rondom ons alsof er alleen maar verdriet en boosheid bestaat, terwijl wij gezegend zijn met zovele gunsten door Allah, Subhana wa Ta'ala. Laten we eens goed kijken naar de paarse hemel bedekt met sterren, naar de babyblauwe rivier waarin vissen zwemmen en naar onze geliefde vrienden en vriendinnen die klaar staan om ons te steunen. Allah, Subhana wa Ta'ala, zegt in de Qor'aan al Karim:

  En Hij gaf u al hetgeen je van Hem vraagt en als je de gunsten van God telt, zul je ze stellig niet kunnen opsommen. Voorwaar, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar. [Soerah Ibrahiem (14) aya 34]

  Soebhan Allah, we hebben zoveel van Hem gekregen, zoveel dat we al deze gunsten niet eens allemaal kunnen optellen, gunsten waar wij van afweten en gunsten die voor ons onbekend zijn. We hebben zoveel maar wij beschouwen het als normaal en vergeten daardoor de waarde van datgene wat wij gekregen hebben.

  Hoe vaak sta je er bij stil dat jij zeer dankbaar mag zijn dat je een bed hebt om in te slapen en een dak boven je hoofd, familie om van te houden en de kans om te studeren zodat je insja'Allah een beroep zult uitoefenen ten voordele van de maatschappij en om anderen te helpen. Subhana'Allah, hoe waar zijn de volgende woorden van rasoel Allah salla Allahoe 3alayhi wa sallam:
  "De zoon van Adam, alayhi salaam, kent geen groter recht dan deze drie dingen: een huis waarin hij mag verblijven, een stuk kleed waarmee hij zijn naaktheid mag bedekken, en een stuk brood en water." [At-Tirmidhi]

  * Punt vijf: Weet dat dit leven vergankelijk is. *
  Van een dierbare zuster in het geloof heb ik ooit de volgende tip gekregen, 'Als je het moeilijk hebt, neem dan die verrekijker'.

  Met 'verrekijker' bedoelde zij dat men zich dan zou moeten concentreren op het Hiernamaals, in plaats van ons zorgen te maken met het wereldse leven, zouden wij ons beter zorgen maken om het Hiernamaals. En wanneer onze harten verbonden zijn met het Hiernamaals, soebhan Allah, dan is er geen sprake meer van stress of depressies. Verder zegt Allah ook in de Koran:

  Het tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, maar het tehuis van het Hiernamaals, dat is het werkelijke Leven, als zij dit slechts konden begrijpen! [Soerah Al-Ankaboet (29) aya 64]

  Uiteindelijk is dit wereldse leven het niet waard om ons erdoor op te jagen en ons vervolgens af te reageren op onze medemens. Laten we genieten van iedere dag met een glimlach op ons gezicht en met het besef dat wij streven naar een gelukkig leven in het Hiernamaals. Laten wij de futiliteiten van het wereldse leven ons niet slechtgezind en verdrietig maken, maar laten wij ons de volgende woorden van rasoel Allah salla Allahoe 3alayhi wa sallam, herinneren:

  "Deze wereld in vergelijking met het Hiernamaals is alsof één van jullie een vinger in de zee stak en dan zag hoeveel vocht er aan zijn vinger bleef kleven nadat hij hem terug trok." [Muslim]
   
 2. Up inscha-allah
   

Deel Deze Pagina