1. Wist je dat in het Paradijs iedereen 60 cubits (30.6m) lang zal zijn?


  Citaat:
  Abu Hurayrah Heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Allaah, Subhaanahu wa ta'aala Heeft Adam geschapen als 60 cubits lang... iedereen die het Paradijs zal binnen treden zal de vorm van Adam hebben, 60 cubits lang. Mensen werden steeds korter en korter naarmate de tijd verstreek''[Saheeh Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab Yadkhul al-Jannah Aqwam Af'idatuhum mithl af'idatah at-Tayr 4:2183, no. 2841]

  soub7annallah!


  Wist je dat in het Paradijs iedereen 33 jaar zal zijn en niet zal verouderen?

  Citaat:
  Mu'aadh ibn Jabal Heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''De bewoners van het paradijs zullen het Paradijs binnentreden haarloos, alsof hun ogen zijn omringd met Kohl en met een leeftijd van 33 jaar''. [Saheeh al-Jaami' 6/337, no. 7928, Ahmad, At-Tirmidhi, 2545 Zie ook Takhreej al-Mishkaat, 5634 als Hasan]  Wist je dat er in het Paradijs tenten zullen zijn van 30 mijl tot 60 mijl hoog?

  Citaat:
  Al-Bukhaari heeft overgeleverd van 'Abdullaah ibn Qays dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De tent is gemaakt uit Parels en heeft een grote leegte erin, met een hoogte van 30 mijlen, in elke hoek zal hij een vrouw hebben welke niemand anders kan zien behalve hij''. Abu 'Abdus-Samad en al-Haarith van Abu 'Imraan met de woorden van: ''60 mijlen hoog''. [Sahih al-Bukhaari, Kitaab Bid' al-Khalq, Baab Sifaat al-Jannah, Fath al-Baari, 6/318]


  Wist je dat er in het Paradijs vliegende paarden zullen zijn?

  Citaat:

  Sulaymaan ibn Buraydah heeft overgeleverd van zijn vader dat een man de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: ''O boodschapper van Allah, zullen er paarden zijn in het Paradijs?'' Hij (vrede zij met hem) Antwoorde, ''Als Allah jou zal toelaten om het Paradijs binnen te treden, zul je niet wensen dat je door een paard van robijnen gedragen zal worden welke zal vliegen in het Paradijs waar je het ook wilt, maar het zal gebeuren''.[At-Tirmidhi, 2543 Zie ook Saheeh al-Targheeb, 3/522 als Hasan En van Abu Ayyoob in AT-Tirmidhi, 2544 deze door Albannie Saheeh verklaard 3/423]  Wist je dat er in het Paradijs mensen zullen zijn met vleugels?

  Citaat:
  Overgeleverd van Abu Hurayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Ik zag Ja’far vliegen in het Paradijs met Engelen''.[At-Tirmidhi, 3763 zie ook Saheeh al-Jaami’, 3465 als Saheeh verklaard door al-Albaanie, soortgelijke Hadith in al-Bukhaari, 3506 in deze hadith [die van Bukharie] wel de vleugels genoemd]


  Wist je dat je in het Paradijs kinderen kan krijgen?

  Citaat:
  Abu Sa’eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Als een gelovige een kind wilt hebben dan zal de zwangerschap en de bezorging er van maar één uur in beslag nemen, dan wordt het kind de leeftijd welke de gelovige ook maar wilt''.[Overgeleverd door At-Tirmidhi no. 2487, al-Daarimi no. 2712, Ahmad no. 11339, Ibn Maajah no. 432 Zie ook Saheeh al-Jaami’, 6649].  Wist je dat er in het Paradijs kamelen zullen zijn welke je kan berijden?

  Citaat:
  Abu Mas’ood al-******i zei: ''Een man bracht een bracht een beteugelde kameel naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei ''dit is voor de zaak van Allah'' Waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''En jij zult 700 beteugelde kamelen hebben op de Dag Des Oordeels''.[Overgeleverd door Muslim, 1892 soortgelijke overlevering van Al-'Amash in Muslim 1893, ook al-Haakim en Abu Na'eem zie Silsilat as-Saheehah, 2/228 no. 634, En Mishkaat al-Masaabeeh, 2/350, 3799]
  Wist je dat er in het Paradijs schapen zullen zijn?

  Citaat:
  Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''bid in de schapenstal, en verwijder het stof van hun, want de schapen behoren tot de dieren van Het Paradijs'' [overgeleverd in Al-Bayhaqi 2/449 Zie ook in Saheeh al-Jaami’, 3789 als Saheeh].  Citaat: Abu Maalik al-Ash'ari heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:''In het Paradijs zullen er huizen zijn welke binnenkant gezien kan worden van de buitenkant en welke buitenkant gezien kan worden van de binnenkant, Allah heeft ze voorbereid voor degenen die de hongerigen voeden, die goed en beleefd praten, die veel vasten en voor diegenen die bidden wanneer andere mensen slapen'' [Overgeleverd door Ahmad & Ibn Hibbaan en door At-Tirmidzie van 'Ali zie ook Saheeh al-Jaami' as-Sagheer, 2/220, no. 2119]


  Wist je dat ieder mens een jinn als gezelschap heeft?

  Citaat: ?Abd-Allaah ibn Mas?ood heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Er is niemand onder jullie of het heeft een jinn als een gezelschap gekregen.'' Hem werd gevraagd: ''Zelfs jij niet?'' Waarop hij zei: ''Zelfs ik niet, maar Allah heeft mij geholpen met hem en hij is nu moslim geworden(Of ik ben veilig van hem). Dus hij geniet alleen maar van het goed.'' [Overgeleverd door Muslim, 2814]  Wist je dat je jinn's niet kunt zien in hun ware gedaante?

  Citaat:
  Koran 7:27. O kinderen van Adam, laat Satan u niet verleiden, zoals hij uw ouders uit het paradijs verdreef en hen van hun kleding beroofde, opdat hij hun hun naaktheid mocht tonen. Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet. Voorzeker, Wij hebben de duivelen vrienden gemaakt voor hen, die niet geloven.


  Wist je dat jinn's mensen kunnen bezetten en zelfs kunnen doden?

  Citaat:
  'Abd-Allaah ibn al-Imaam Ahmad zei: ''Ik zei tegen mijn vader dat er mensen zijn die claimen dat jinn's niet het lichaam van een mens kunnen overnemen.'' En hij zei tegen mij: ''O mijn kind, zij liegen, want een jinn kan zelfs praten met de tong van iemand die op zijn sterfbed ligt.''[Zie Majmoo? Fataawa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah, 19/12 Hij heeft het zelfde gezegt in Fataawa Blz. 276, 277]
   
 2. Wist je dat jinn's uit vuur zijn geschapen?

  Citaat:
  De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Engelen zijn geschapen uit Licht, de Jinn's zijn geschapen uit rookeloze vlam, en Adam is geschapen van wat jullie verteld is (aarde)." [Overgeleverd door Muslim, 2996]

  Wist je dat er slechte en goede jinn's zijn?

  Citaat:
  Koran 72:11. Er zijn onder ons die rechtvaardig zijn en er zijn onder ons die anders zijn en wij volgen verschillende wegen.


  Wist je dat de Saytan nageslacht heeft?

  Citaat:
  Koran 18:50. Zult gij hem en zijn nageslacht tot vrienden nemen, terwijl zij uw vijanden zijn? Slecht is het loon der onrechtvaardigen.


  Wist je dat jinn's meestal op onreine plekken zijn, zoals toiletten?

  Citaat:
  De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Deze WC's worden bewoond (door jinn's en Saytaans), dus wanneer iemand van jullie naar de WC gaat, laat hem dan zeggen: ?A?oodhu Billaahi min al-khubthi wa?l-khabaa?ith' (Ik zoek bescherming bij Allah tegen de duivels, mannelijke en vrouwlijke) [Overgeleverd door Abu Dawood 6. Zie ook Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah, 1070 als Saheeh]

  Wist je dat de jinn's velen malen sterker zijn dan de mensen?

  Citaat:
  Koran 27:38. Hij (Salomo) zeide: "O edelen, welke onder u zal mij een passende troon voor haar brengen voordat zij onderdanig tot mij komt?"
  Koran 27:39. Een dappere van de djinn zeide: "Ik zal deze tot u brengen voordat gij van uw kamp opstaat en zeker heb ik daar macht over en ik ben betrouwbaar."


  Wist je dat de Engelen Allah niet ongehoorzaam kunnen zijn?

  Citaat:
  Koran 66:6. O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover Engelen zijn, hard en streng, die God niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en volvoeren wat hun wordt geboden

  Wist dat er altijd vier Engelen bij je aanwezig zijn?

  Citaat:
  Koran 50:17. Wanneer de twee (Engelen) die te boek stellen, schrijven, zit de een aan de rechter-, de andere aan de linkerzijde.
  Koran 50:18. Hij uit geen woord of er is een bewaker bij hem, die altijd klaar staat.Wist je dat jinn's uit vuur zijn geschapen?

  Citaat:
  De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Engelen zijn geschapen uit Licht, de Jinn's zijn geschapen uit rookeloze vlam, en Adam is geschapen van wat jullie verteld is (aarde)." [Overgeleverd door Muslim, 2996]

  Wist je dat er slechte en goede jinn's zijn?

  Citaat:
  Koran 72:11. Er zijn onder ons die rechtvaardig zijn en er zijn onder ons die anders zijn en wij volgen verschillende wegen.


  Wist je dat de Saytan nageslacht heeft?

  Citaat:
  Koran 18:50. Zult gij hem en zijn nageslacht tot vrienden nemen, terwijl zij uw vijanden zijn? Slecht is het loon der onrechtvaardigen.


  Wist je dat jinn's meestal op onreine plekken zijn, zoals toiletten?

  Citaat:
  De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Deze WC's worden bewoond (door jinn's en Saytaans), dus wanneer iemand van jullie naar de WC gaat, laat hem dan zeggen: ?A?oodhu Billaahi min al-khubthi wa?l-khabaa?ith' (Ik zoek bescherming bij Allah tegen de duivels, mannelijke en vrouwlijke) [Overgeleverd door Abu Dawood 6. Zie ook Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah, 1070 als Saheeh]

  Wist je dat de jinn's velen malen sterker zijn dan de mensen?

  Citaat:
  Koran 27:38. Hij (Salomo) zeide: "O edelen, welke onder u zal mij een passende troon voor haar brengen voordat zij onderdanig tot mij komt?"
  Koran 27:39. Een dappere van de djinn zeide: "Ik zal deze tot u brengen voordat gij van uw kamp opstaat en zeker heb ik daar macht over en ik ben betrouwbaar."


  Wist je dat de Engelen Allah niet ongehoorzaam kunnen zijn?

  Citaat:
  Koran 66:6. O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover Engelen zijn, hard en streng, die God niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en volvoeren wat hun wordt geboden

  Wist dat er altijd vier Engelen bij je aanwezig zijn?

  Citaat:
  Koran 50:17. Wanneer de twee (Engelen) die te boek stellen, schrijven, zit de een aan de rechter-, de andere aan de linkerzijde.
  Koran 50:18. Hij uit geen woord of er is een bewaker bij hem, die altijd klaar staat.
   
 3. hoe krijg je...

  Hoe krijg je een huis in het paradijs:
  - Herhaal: Soerat al Iglaas 10 keer.

  Hoe krijg je een schat in het paradijs:
  - Zeg: La hawla Wa La Quwwata Illah Billah..

  Hoe wordt een palmboom voor jou in het paradijs geplant:
  - Zeg: Soebhana Allah AlAdiem Wa Bihamdiehie.

  Hoe krijg je voor iedere letter die je uitspreekt een boom in het paradijs:
  - Zeg: Soebhana Allah Wal Hamdoelilah Wa La Illaha il Allah Wa Allahoe Akbar.

  Hoe worden al jou zonden vergeven, al is het zoveel als de Zee:
  - Herhaal: Soebhana Allah Wa bihamdiehie 100 keer

  Hoe kom je los van jou zorgen:
  - Herhaal: Hasbiea Allahoe Alladie La illahoewa Alayhie Tawakkaltoe Wa hoewa Rabboe Al archie alAdiem 7 keer

  Hoe maakt God jou tevreden met wat je hebt:
  - Herhaal: Raddietoe billahie raabban Wa bil Islamie Dienan wa bi Moehammad Nabian Wa rasoelan 3 keer

  Hoe vergeeft God jou zonden:
  - Herhaal: Asstagfier ullah al adiem Alladie La illaha illahoewa Al Hayyou al qeyyoem Wa attoeboe Illaihie 3 keer.

  Hoe krijg je duizend Hasanat en worden duizend van jou zonden weggeveegd:
  - Herhaal: Soebhana Allah 100 keer.

  Hoe krijg je voor iedere moslim en moslima wa moemien wa moemiena hasana:
  - Zeg: Allahoema Igfier Lil moeslimina wal moeslimat wal moemienina Wal moemienat Al ahhyaa min hoem wal amwaat.

  Hoe krijg jij dezelfde beloning die jij zou krijgen door de hele koran te lezen:
  - Herhaal: Soerat Al Iglaas 3 keer.

  Hoe krijg je zoveel hasanat als de troon van Allah:
  - Zeg: Soebhan Allah Wa bihamdiehie zienata Archiehie
   
 4. Up inscha-allah
   
 5. Takbier,Allahoe akbar,takbier,Allahoe akbar,takbier,Allahoe akbar,Wa mohammed rasoeloe Allahi sallallahoe 3aleihi wassalem,

  Baraka allahoe feeki zuster,,macha allah.
   
 6. thnx broeder
   
 7. Jazaka'Allahoe Ghairan voor het plaatse meid!x
  Maa sha allah,
   

Deel Deze Pagina